Home

Kontaminace a atrakce

Co jsou Zvláštní větné vazby? (elipsa, apoziopéze

 1. ace = směšování vazeb. Příklad Cenit si něco, ale vážit si něčeho. Atrakce. Atrakce = spodoba skladební. Příklad Je širší než delší. Je širší než dlouhý. Vložené/upravené: 03.11.2008 . Komentáře ­ ­ ­ ­ Diskuse k pojmu Zvláštní větné vazby.
 2. ace (křížení, doslova znečištění, smíšení) je v etymologii a mluvnici název pro jev, kdy dvě slova, slovní vazby nebo morfémy s podobným významem se vzájemně ovlivňují nebo splynou.. Konta
 3. • odb.) znečištění prostředí (např. vody, vzduchu apod.) škodlivými látkami, zamoření • (med.) vniknutí choroboplodných zárodků do organizmu • (kniž. a odb.) (z)křížení, smíšení, směšování • (lingv.) vznik nového (zpravidla nesprávného) slova nebo časteji spojení mechanickým spojením, křížení dvou významově blízkých výraz
 4. Atrakce (spodoba) značí v lingvistice změnu tvaru slova podle jiného v téže větě nebo souvětí. Příklady: Spoustě lidem to vůbec nevadilo. (správně lidí; 2. pád); Kvůli nedostatku bylinkám jsme nemohli uvařit příslušný lektvar. (správně bylinek; opět 2. pád); Je širší než delší. (správně dlouhý; při porovnávání nemůžeme dvakrát použít tentýž.
 5. 4. atrakce (větná /skladební/ spodoba) nenáležité přizpůsobování tvarů sousedních členů (např. ŠPATNĚ: Vstal před sluncem východem. ⇒ SPRÁVNĚ: Vstal před východem slunce.) pozor, lexikalizované (ustálené) atrakce se ovšem za chybu nepokládají (např. Je širší než delší /než dlouhý/; Vezmi kde vezmi /vezmeš/
 6. 3. Atrakce (skladební spodoba) - používá se v ustálených vyjádřeních (Je širší než delší - správně má být než dlouhý) Odchylky, které jsou syntaktickými chybami. 1. Anakolut (vyšinutí z větné stavby) - začneme jednu větnou konstrukce, přerušíme jí a přejdeme k jiné

Odchylky od pravidelné větné stavby - to je problematika, která se týká každého z nás v písemném i mluveném projevu. Odchylky, nebo chcete-li také nepravidelnosti, od větné stavby jsou určité konstrukční zvláštnosti ve stavbě věty. Tyto odchylky mohou být buď motivované čili záměrné, úmyslné, nebo nemotivované, tedy neúmyslné, a tím pádem chybné Dovolujeme si upozornit, že k 30.6.2020 bude ukončen přístup k aplikaci https://kontaminace.cenia.cz, a to z důvodu zastarání technického řešení a ukončení podpory některých softwarových komponent (Adobe Flash). Vrstva historického ortofota ČR z 50.let 20.st. bude nadále k dispozici na Národním geoportálu INSPIRE Ne všechny větné celky v mluvených či psaných projevech jsou vytvořeny pravidelně; dochází v nich k různým odchylkám od pravidelné větné stavby. Rozčlenit je můžeme na: zvláštnosti úmyslné, jež slouží třeba ke stylistickému ozvláštnění textu a jež nepovažujeme za chyby = motivované (záměrné) ⇒ např. apoziopéz

sekundární kontaminace potravin (atmosférický spad, skládky, kaly) Výskyt v potravinách. hladiny na úrovni jednotek až desetin μg·kg-1 tuku; hlavním zdrojem živočišné produkty s vyšším obsahem tuku; Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) fyzikálně-chemické vlastnosti; zdroje; sloučeniny s 2-6 kondenzovanými. • sekundární kontaminace potravin (atmosférický spad, skládky, kaly) výskyt v potravinách • hladiny na úrovni jednotek až desetin μg.kg-1 tuku • hl. zdrojem živočišné produkty s vyšším obsahem tuku polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) fyzikálně-chemické vlastnosti zdroj Pojmy anakolut, zeugma, atrakce a kontaminace (ve výše uvedeném smyslu) slyším poprvé. Nejen jsem odmaturovala, ale zvládla i magisterskou a disertační práci a publikovala několik odborných knih. Zato moji studenti (renomované nejstarší české univerzity) nejsou schopni napsat tři stránky textu, které dávají smysl, bez. U Karla Čapka často nacházíme krátké, úsečné věty vedle dlouhých souvětích. atrakce - U Karla Čapka často nacházíme krátké, úsečné věty vedle dlouhých souvětí. Kdo dovrší osmnácti let života, je plnoletý, a tedy již plně trestně odpovědný. kontaminace - Kdo dovrší osmnáct let života, je plnoletý, a tedy. Viz též ↗anakolut, ↗apoziopeze, ↗atrakce, ↗řízenost, ↗ zeugma. 2. Zkřížení dvou synonym nebo slov sémanticky blízkých, vzácně dvou antonym, jehož výsledkem je nový tvar. Formální podobnost (viz ↗paronymie) obou kontaminovaných slov není nezbytná, ale může kontaminaci usnadnit. Např

Kontaminace (lingvistika) - Wikipedi

mluvnicky znamená atrakce i skladebnou spodobu. Např. Je širší než delší. Mělo by být: Je širší než dlouhý. (To už ale nyní zní dost zvláštně..). Nebo: Spoustě lidem to nedojde. (Spoustě lidí to nedojde.) atd. v právním jazyce též znamená: neregistrovaný: 10.01.2007 20:2 4. Větná spodoba (atrakce) Atrakce je mechanické přizpůsobování tvaru slova podobě slova sousedního, často nadřízeného. Družstva osmnácti zúčastněných národů, seřazených před hlavní tribunou Opravte neobratnosti a stylistické chyby v následujících větách: 1. Studujeme a učíme se z Darwina. 2 -kontaminace = křížení, záměna, směšování dvou vazeb, zejména u slovesa -atrakce = skladební spodoba. Anakolut = vyšinutí z větné vazby • ve složitějším souvětí • opuštění započatého větného schématu • Pokud je člověk dobře vychovaný, nen 1. ZÁPISY, PROCVIČENÍ (4 stránky) - zápisy k jednotlivým odchylkám od pravidelné větné stavby, které jsou považovány za syntaktické chyby: - zeugma - anakolut - kontaminace - atrakce - úkoly k procvičení jednotlivých odchylek 2. PŘEHLED, PRÁCE S PŘEHLEDEM (1 strana) - přehled odchylek od větné stavby (vhodné zejm. pro žáky s SPU) - aplikace přehledu k řešení.

atrakce. c) kontaminace. d) anakolut. 46. V souvětí Nesmí nás ani napadnout, že bychom soutěž vzdali před koncem je obsažena vedlejší věta: a Zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby - samostatný větný člen - osamostatněný větný člen - výpustka (elipsa) - vsuvka (parenteze Mezi nejčastější kontaminaty životního prostředí patří rizikové prvky pocházející z antropogenní činnosti (znečištění zapříčiněné lidskými činnostmi). Pokud se dostanou do půdy přetrvávají v ní tisíce let a je obtížné eliminovat jejich účinky na rostliny a na úrodnost půdy. Povolené limity obsahů rizikových prvků pro půdy jsou uvedeny v. Vynechme teď učivo základních, středních a nakonec i vysokých škol o stylistických chybách typu anakolut, zeugma a atrakce. Podívejme se na kontaminaci - směšování vazeb. To totiž češtinu skutečně pálí. Jednou pro vždy si zapamatujme, že používáme vazby: účastnit se něčeho, ale podílet se na něče 5x bizarní nehody: Zabíjí pivo, melasa i nafukovací atrakce Kateřina M. Košutová 10.9.2020 Když Ivo Ferreira přinese domů od bratra neznámý prášek, jeho šestiletá dcera Leide je jeho září tak fascinovaná, že si ho nanáší na tělo a přitom posype i sendvič, který právě jí

kontaminace - ABZ.cz: slovník cizích slo

Křížení vazeb (kontaminace) vzniká křížením vazeb dvou různých sloves nebo dějových jmen podobného významu. [1] Jazyk se kontaminuje jednak interně (vazby různých sloves v rámci jednoho jazyka), jednak externě (vazba slovesa v češtině se kontaminuje vazbou jeho slovesného protějšku v jiném jazyce, nejčastěji angličtině) Kontaminace půdy je způsobena zvýšeným obsahem potenciálně rizikových látek v půdním prostředí, zpravidla antropogenního původu, jakými jsou rizikové prvky, perzistentní organické polutanty, radioaktivní prvky, kyanidy a jiné chemikálie. Do půdy se dostávají z imisní zátěže, při havarijních situacích (přeprava a. A. je speciálním druhem ↗elipsy (tzv. fatická elipsa); na rozdíl od pravé elipsy nelze z materiálu věty a/nebo na základě kontextu a znalostí světa nedopovězenou část rekonstruovat, srov. (1). Nedopovězení aktivuje interpretační proces u adresáta. Pro gramatiku diskurzu jsou relevantní takové případy, kdy syntax věty prozrazuje, jaká syntaktická struktura.

PPT - Skladba – odchylky od pravidelné větné stavby

7. ATRAKCE - větná spodoba, ustálena pouze na některé případy Je širší než delší. (dlouhý). Vezmi kde vezmi (vezmeš). Před tisíci diváky. (diváků). 8. KONTAMINACE - směšování vazeb, místo náležité vazby se použije zpravidla pod vlivem vazby výrazu významově blízkého, vazba nová 7. ATRAKCE - v tn spodoba, ust lena pouze na n kter p pady Je ir ne del . (dlouh ). Vezmi kde vezmi (vezme ). P ed tis ci div ky. (div k ). 8. KONTAMINACE - sm ov n vazeb, m sto n le it vazby se pou ije zpravidla pod vlivem vazby v razu v znamov bl zk ho, vazba nov

Výrazy anakolut, atrakce, zeugma a kontaminace byly naštěstí vysvětlené na konkrétních příkladech. Přiřadit pak z nabízených možností ke každému pojmu další příklad pak bylo náročné už jen na čas a pozornost atrakce ( skladební podoba) zeugma ( zanedbání dvojí vazby) kontaminace ( směšování , křížení vazeb) anakolut ( vyšinutí z větné vazby) zvláštnosti větné stavby záměrné = motivované. B) zvláštnosti nezáměrné = nemotivované. nepovažujeme je za chyby. slouží ke stylistickému ozvláštnění textu. považujeme je. Atrakce (skladební spodoba) - v ustálených vyjádřeních Je širší než delší. (než dlouhý) Vezmi kde vezmi. (vezmeš) 2. Odchylky, které jsou syntaktickými chybami Kontaminace (směšování, křížení vazeb) - správná vazba je zaměněna s jinou, převzatou od slova podobného význam

o kontaminace: § směšování, zkřížení vazeb, kdy správná vazba je zaměněna jinou, převzatou od slova podobného významu § (předložka mimo se pojí s 4.p., kromě - s 2.p. - Mimo Evu, kromě Evy -> mimo Evy) Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá, polopřímá · přímá řeč Text je dostupný pod CC BY-SA 3.0, pokud není uvedeno jinak.. Stránka byla naposledy editována 28. 1. 2010 v 01:11. Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora - Zachovejte licenci, případně za dalších podmínek.Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.; Ochrana osobních údaj Číslo projektu. CZ.1.07/1.5.00/34.0423. Číslo materiálu. 19. název školy. Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 0 CHYBY VE VĚTNÉ STAVBĚ ATRAKCE Spodoba slovních tvarů (skladební spodoba) - slovo přijme nenáležitý tvar vlivem stejného či zvukově podobného tvaru slova sousedního. Autor je spleten shodou či podobností tvarů dvou sousedících slov. PŘÍKLADY Spoustě lidem to nedojde. Ve většin

Kategorie: Čeština Typ práce: Výpisky z knih, recenze Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce v heslech doprovázených konkrétními příklady seznamuje s odchylkami od základní větné stavby, které nepovažujeme a považujeme za chybu, a dalšími zvláštnostmi větného členění Atrakce- skladebná spodoba, nenáležité přizpůsobování tvarů VČ: Vstal před sluncem východem (před východem slunce) Kontaminace vazeb- křížení různých konstrukcí stejného, blízkého, protikladného významu (vazba čelit komu čemu - nemůže to být jinak) Apoziopeze- nedokončení věty. Bež, nebo t

Atrakce (lingvistika) - Wikipedi

Některé jazykové otázky se mi vyloženě líbily - hledání anakolutu, zeugmy, atrakce a kontaminace - pojmy vysvětleny, příklady pěkné. I lexikální hrátky u Vančury mě pobavily, byly ovšem poměrně náročné (21-22). Problém jsem měla obecně s textem k otázkám 27-31 Anakolut je jazykovědný termín, který bychom mohli do češtiny přeložit jako vyšinutí z větné vazby. Co si pod tím představit

Kontaminace. Kurzy BMA. June 21, 2018 · Ano, čtete dobře. Pojem kontaminace do lingvistiky také patří. A čemu jinému bychom se dnes opět věnovali než syntaxi? Related Videos Nebudu zde zmiňovat možné nebo nemožné kvality roušek a ústních ochran, včetně jejich kontaminace a likvidace. Zajímají mne další aspekty. Řada lidí rouškám jako ochraně věří naplno - aniž jsou si jen ochotni připustit, že tento jejich optimismus nesdílí řada zdravotních institucí a odborníků Umět správně používat vlastní mateřský jazyk je, myslím, samozřejmá věc. Pečovat o kulturu slova a učit mladou generaci vyjadřovat se kultivovaně, je nepochybně chvályhodné. Ale dokáže státní maturita z češtiny tento cíl splnit Kontrola čistoty sterilizátorů a mikrobiální kontaminace prostředí Vybavení na párty a zábavné atrakce, Zahradnické potřeby a doplňky, HD GEO s.r.o. Geodetické práce Zlín, zeměměřická činnost, 3D model terénu, inženýrská geodézie, vytyčování hranic Nechápu, jaký je smysl např. úlohy 20, kde se nejprve nadefinují pojmy anakolut, atrakce, zeugma, kontaminace a následně se rozhoduje, ve kterých zadaných větách k těmto nešvarům došlo. Buď je znalost těch pojmů dána v požadavcích a není nutné je definovat, nebo ta otázka (dle mě) nemá v testu co dělat. reagova

Odchylky od pravidelné větné stavby - Gramatika - Referáty

SimCity: Města budoucnosti - 12. listopadu 2013. Sada Atrakce - 12. prosince 2013. Sada Vzducholodě - 25. června 2013. Sada Lunapark - 28. května 201 Novou atrakci mohou využívat turisté v Ludvíkově na Bruntálsku. Jedná se o snowtubing, jízdu na speciálních sněžných člunech v upravené dráze. Bruntál, Bruntálsk Sushi Úvaly, Úvaly: Přečtěte si 14 objektivních recenzí zařízení Sushi Úvaly, které bylo na webu Tripadvisor ohodnocené známkou 4,5 z 5 a zaujímá 2 pozicí z 6 restaurací v Úvalech

Odchylky od pravidelné větné stavby Plze

Je pozitivní, že se kromě stavebního a technického stavu řeší možnosti kontaminace okolním vzduchem. Podrobněji se v prezentaci zaměřil na vzduchové filtry. Další prostor pro vylepšení zabezpečení nastal díky pandemii covid-19, kdy se posunulo vnímání rizika přenosu kontaminace vzdušnou cestou Portaro - Webový katalog knihovny. Morfologicko-syntaktické nedostatky v kontextu rozvíjení komunikační kompetence žáků-cizinců primární škol Vzhledem tomu, že přichází doba masopustu a s ním také zabijačky a vepřové hody, považuje Státní veterinární správa (SVS) za vhodné připomenut některá pravidla, která se k zabijačkám, ale také ke správnému uvádění masa a masných výrobků na trh, vážou. Především je nutné upozornit na to, že pořádán Prázdniny jsou už z půlky za námi, ale ještě není všem dovoleným konec. Turistické atrakce jsou v plném provozu. A co ta lingvistická atrakce? Není radno..

Ukončení činnosti aplikace kontaminace

(zeugma, anakolut, kontaminace, atrakce) 3B: sleduje se . nadvětná syntax /hypersyntax. a . souvislost textu (koherence textu) - kompozice textu - strukturovanost a členění text Veěujeme se vybraným problémům na pomezí stylistiky a gramatiky (například atrakce, stupňování, příslovečné spřežky, rozlišení významu spojky nebo, kontaminace, vokalizace předložek). Teoretická část práce obsahuje podrobný rozbor všech zkoumaných jevů, z větší části původní, zejména s ohlede

Co jsou Zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby

atrakce - ABZ.cz: slovník cizích slo

Video: Křížení vazeb Welcom

 • Ebook convert calibre.
 • Tetanie a drogy.
 • Jednorožec symbol.
 • Toyota brno.
 • Deichmann šněrovací obuv.
 • Život s cizincem diskuze.
 • Lamborghini veneno rychlost.
 • Vytýkání z matic.
 • Ohýbané dřevěné profily.
 • Kawasaki brute force 750 bazar.
 • Zánět ledvin u kočky příznaky.
 • Amf.
 • Alza karviná.
 • Hovězí kostky na kmíně.
 • Záložní pistole.
 • Berndorf alpacca.
 • Terminator 2 cely film cz.
 • Indiánky knihy.
 • Rozdíl mezi jogou a powerjógou.
 • Playstation 1 čip.
 • Výkup zlatých mincí praha.
 • Woodcraft brno.
 • 22lr subsonic cena.
 • Dárky pro trampy.
 • Kovové zábradlí schodiště.
 • Přírodní léky na spaní zkušenosti.
 • Zapáchající výtok před menstruací.
 • Prodam lysohlavky.
 • Fyzikální poločas rozpadu.
 • Smart tv 80 cm wifi.
 • Ostrov 2005 online.
 • Dámské tričko s krátkým rukávem.
 • Nedopadení vrazi.
 • Malý pasivní dům.
 • Obsidián moka.
 • Software zdarma.
 • Umělé květiny závěsné.
 • Spiderman obleky.
 • Hlasové zadávání google interpunkce.
 • Štír a štír.
 • Peter jackson 2019.