Home

Druhy licencí autorského práva

Druhy licencí. Základními dvěma druhy licencí jsou: že každý nový nabyvatel bude mít stejná práva jako ten, kdo dílo šíří. Licence BSD (Berkeley Software Distribution) je velmi liberální licencí, která umožňuje používat program v podstatě libovolným způsobem. Jedinou podmínkou je, že pokud je zdrojový kód. Autorská práva jsou mnohem složitější, ale tohle je základ. Jednak chráníte sebe a své podnikání a zárověň nepoškozujete autora díla. Pokud přeci jen nechcete za dílo platit, existují free databáze a to nejen fotografií, ale i ilustrací hudby a textu K postoupení práva výkonu majetkových autorských práv je ze zákona oprávněn zaměstnavatel (či ve stanovených případech objednatel), který je odvozeným subjektem práva autorského, a argumentem a minori ad maius lze dojít k závěru, že toto oprávnění by mělo svědčit i samotnému autorovi díla

Přestože primárním účelem shora uvedené novely byla implementace směrnice 2014/26/EU o kolektivní správě autorských práv a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu, zavádí novela autorského zákona s účinností od 20.4.2017 také novou zákonnou licenci pro užití autorských děl a. Právo Sharing is Caring: veřejné licence jako evoluce autorského práva Současná situace v podobě globální pandemie uzavřela velkou část populace ve svých domovech a významně omezila její možnosti přístupu nejen ke svým rodinám, přátelům či oblíbeným podnikům, ale i ke kultuře a umění Licenční smlouva. Licenční smlouvou autor poskytuje nabyvateli oprávnění (licenci) k výkonu práva dílo užít ke všem, nebo jen k jednotlivým způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném, a nabyvatel se zavazuje, není-li sjednáno jinak, poskytnout autorovi odměnu.. Autor nemůže poskytnout oprávnění k výkonu práva dílo užít způsobem, který v době. Licence, a to ani ty nejopensourcovatější, tedy neruší autorská práva ani platnost autorského zákona; z autorského zákona vycházejí, v jeho rámci fungují, a právě díky autorskému zákonu mají smysl a význam. Bez licence je váš kód nepoužitelný, protože jeho použití zákon zakazuje Ochrana autorského práva stejně jako ostatních práv duševního vlastnictví nabývá stále větší důležitosti v souvislosti s fenoménem informační společnosti a možnostmi informačních technologií, včetně a zejména počítačové sítě Internet a mobilních sítí (včetně služeb na vyžádání - on-demand služeb.

Autorské dílo může být užito: 1) na základě sjednané licenční smlouvy s příslušným nositelem práv; 2) dále dle ustanovení zákona v případě tzv. zákonných licencí (výjimky a omezení); 3) dále lzes ohledem na osobnostní práva nakládat s tzv. dílem volným, u nějž již uplynula doba ochrany Licence (lat. licet - dovolení) je právní termín, který znamená povolení nebo oprávnění k určité činnosti, zvláštní smlouva opravňující k využití patentu nebo nakládání s autorským dílem.. Přestože význam pojmů oprávnění, povolení, licence, koncese atd. je velmi podobný, v některých oborech se volbou mezi těmito termíny rozlišují různé druhy. Věc v právním smyslu ve vztahu k autorskému právu . Nově přijatý zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Nový OZ) přináší řadu změn. Jednou z nich je i nová úprava věci v právním smyslu (upravená zejména v ustanoveních § 489 a § 496 Nového OZ). Účelem tohoto článku je zamyslet se nad tím, zda navržená změna úpravy věci v právním. Autorské právo - copyright. Ochranu práv autorů vymezuje Zákon č. 121/2000 Sb., tzv. Autorský zákon.Podle tohoto zákona je předmětem práva autorské dílo literární a jiné dílo umělecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora, za dílo je považován též překlad autorského díla nebo počítačový program

3.4 POJEM LICENCE, DRUHY LICENCÍ autorského práva se aplikují zejména obecná ustanovení obanského zák oníku o úastnících obanskoprávních vztahů a o právních úkonech (s výhradou speciálních ustanovení autorského zákona, jež budou v této práci zmíněny později).. Autorské dílo je předmětem ochrany autorského zákona a je autorským zákonem definováno. Autorským zákonem se myslí zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon), který přijal Parlament České republiky dne 7. dubna 2000 s účinností od 1. prosince 2000 Zákon č. 121/2000 Sb. - §31 Citace (1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle, b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové. Pokud není stanoveno jinak, trvají majetková práva po dobu autora života a 70 let po jeho smrti. Budete-li tedy chtít žákům předčítat Babičku Boženy Němcové na pokračování, z hlediska Autorského zákona vám v tom nic nebrání. V případech tzv. volných užití, které vlastně nejsou užitím ve smyslu autorského zákona

Před novelou autorského zákona provedenou zákonem č. 216/2006 Sb. neobsahoval autorský zákon žádnou explicitní úpravu případů, kdy by mohlo přímo na základě autorského zákona docházet ke vzniku oprávnění užít počítačový program (oprávnění k výkonu práva užít počítačový program) Fyzická osoba je původním subjektem autorského práva, právnická osoba (např. obchodní společnost) tuto schopnost postrádá a může tak být pouze odvozeným subjektem autorského práva (např. vykonavatelem majetkových autorských práv) Aby bylo pro web snadné určit, která díla jsou dostupná pod licencí Creative Commons, poskytujeme strojově čitelnou verzi licence - souhrn důležitých práv a povinností zapsaných ve formátu, kterému mohou softwarové systémy, vyhledávače a další druhy technologií porozumět účel a druhy zákonných licencí. souběhy právní ochrany, zejména souběh s právem autorským k uměleckým nebo vědeckým databázím. vývojové trendy a jejich vliv na české právo a české právní prostředí. příklady z praxe; judikatura . 18. Kolektivní správa práva autorského a práv souvisejících s právem autorský

Jak na Internet - Autorská práva

Co jsou licence a autorská práva - MioWeb Pomáh

 1. Jde o neziskovou organizaci, která vytvořila stejnojmenný soubor licencí, jež umožňují autorovi omezit jeho zákonem zaručená práva, nikoliv je však úplně odstranit. Takto se zejména začínající autoři snaží řešit problém automatickým získáváním autorského práva v řadě zemí
 2. Výjimky a omezení práva autorského - možnosti, které poskytuje autorský zákon, užívat určité druhy děl, anebo všechna díla za určitých okolností, bez souhlasu autora. Patří sem např. úřední díla, folklór, užití pro osobní potřebu, citace, zpravodajská licence a další
 3. Knihovnické organizace by velmi uvítaly, kdyby původní návrh znění směrnice byl rozvinut o další momenty, jež se pociťují jako podstatné: V první řadě jde o mandatorní charakter zakotvovaných výjimek z autorského práva, jakož i o nemožnost vynutit smluvní ustanovení, jež jsou v rozporu s obsahem zákonných licencí
 4. • sankce dle autorského zákona a trestněprávní sankce • porušování autorských práv a jejich následky na praktických příkladech. Licence • licenční smlouva - definice, náležitosti, druhy licencí • výhradní a nevýhradní licence, podlicence. Ostatní • právo na ochranu osobnosti • model release. Celkový rozsah
 5. Autorská práva k autorskému dílu dělíme na osobnostní a majetková. Osobnostní práva obsahují zejména právo osobovat si autorství určitého díla a jako taková jsou nepřevoditelná na jinou osobu. Majetková práva k autorskému dílu zahrnují zejména právo dílo uľít, rozmnoľit, nakládat s ním, zpracovat apod

Licence - Právo výkonu majetkových autorských práv k

Užívání licencí tam, kde není třeba Licence je nástroj autorského práva (aplikovatelný i na zvláštní práva poskytovatele databáze), který umožňuje užití díla dalšími osobami, než je autor, nebo jiná doposud oprávněná osoba. Prostá data, tedy většina obsahu, který je poskytovaný jako otevřená data, však nepožívají žádné formy ochrany právy duševního. Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. Byl založen roku 1919.Jedním z prvních ředitelů byl syn skladatele Antonína Dvořáka. Úkolem Ochranného svazu autorského je dohlížet na dodržování autorského zákona a vybírat autorské poplatky a předávat je autorům formou autorských odměn

Nová zákonná licence pro užití autorských děl epravo

Autorská práva a jejich aplikace na psaný dokument1 Každý, kdo chce publikovat veřejně své materiály musí dodržovat autorský zákon č. 121/2000 Sb. Autorský materiál neobsahuje převzaté části cizího textu, které nejsou citovány, není kompilátem jiného autorského textu, uvádí literaturu, ze které čerpal SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/26/EU. ze dne 26. února 2014. o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trh § 152 Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (1) Kdo neoprávněně zasáhne do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím. ocenitelná práva . goodwill . povolenky na emise. preferenční limity. Mezi jiné výsledky duąevní tvořivé činnosti mohou patřit různé druhy projektů a studií, autorská práva podle autorského zákona, která mohou být rovněľ předmětem licencí Druhy CC licencí 12 . Nová verze 4.0 Neportuje se Do práva autorského nezasahuje ten, kdo a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle, b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenz

To platí například pro zákonná omezení autorského práva (ekvivalent fair use), která se mohou v rámci jistých mezí lišit. Z našeho pohledu je nejdůležitější Směrnice Rady 93/98/EHS ze dne 29. října 1993 o harmonizaci doby ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících (text směrnice) Centrum pro podporu e-learningu Ústřední knihovny UK Vás zve na přednášky z cyklu autorské právo a e-learning. Témata přednášek jsou následující: Autorské právo a e-learning, zásady a legislativa, Licence Creative Commons, Účinná obrana proti zneužití autorského práva v akademickém prostředí a Školní práce studentů a autorské právo Užívání licencí tam, kde není třeba Licence je nástroj autorského práva (aplikovatelný i na zvláštní práva poskytovatele databáze), který umožňuje užití díla dalšími osobami, než je autor, nebo jiná doposud oprávněná osoba výjimek z autorského práva, jakož i o nemožnost vynutit smluvní ustanovení, jež jsou v rozporu s obsahem zákonných licencí. Ideální by bylo, kdyby se podařilo do směrnice promítnout momenty vyplývající z obsahu dvou rozsudků Soudního dvora Evroé unie z listopadu 2016, a to záležitos Hudba na internetu z pohledu autorského práva , může získat oprávnění k výkonu majetkových práv běžnou smluvní formou - ve většině případů licencí. Za hlavní prameny autorského práva v ČR můžeme označit Listinu základních práv a svobod, jaké druhy příjmů nepotřebuje znát finanční úřad.

§ 270Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi A ne, že ne. Kdo poskytuje dílo legálně, má povinnost druhy licencí uvádět. Všimni si, že třeba u programů toto vždy je v souboru s licenčním ujednáním, nebo při instalaci. Rovněž bývá jako položka v informacích o. Všechny organizace v Anglii provozují své činnosti v rámci parametrů britského autorského práva, průmyslových vzorů a patentů 1988. Jedná se o základní právní předpisy chránící práva duševního vlastnictví. Ve Spojeném království a v práci, na kterou se vztahuje

Sharing is Caring: veřejné licence jako evoluce autorského

SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evroé unie, a zejmén Licenční smlouva podle autorského zákona Co může být předmětem smlouvy Díla literární, umělecká a vědecká, slovesná, hudební, dramatická, choreografická, fotografická, audiovizuální, výtvarná, architektonická, díla užitého umění a díla kartografická, počítačové programy. Druhy licencí Podle autorského zákona se však uplatní právní domněnka, která stanoví, že vykonává-li zaměstnavatel majetková práva k zaměstnaneckému dílu, má se za to, že autor svolil k jeho zveřejnění, úpravám, zpracování (včetně překladu), spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby jej. Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního. Kolektivní správa-postavení kolektivních správců při udělování licencí a uzavírání autorskoprávních smluv o odměně, jakož i při neoprávněném užit

Licenční smlouva AUTORSKÉ PRÁVO

Softwarové licence: úvod pro obyčejné lidi - Zdrojá

Autorské právo - JUDr

Často kladené dotazy o autorských právec

 1. Licence - Wikipedi
 2. Věc v právním smyslu ve vztahu k autorskému práv epravo
 3. Duševní vlastnictví: autorská práva, vlastnictví
 4. Linda Skoupá SMLUVNÍ PRÁVO AUTORSK
 5. Autorské dílo - Wikisofi
 6. Fotografie a autorský zákon (2
 7. Praktické otázky z autorského práva pro učitel

Video: Licence - Oprávnění užít počítačový program na základě

 • Dýha kavkazský ořech.
 • Informační technologie obor.
 • Mera skvrnitá.
 • Život hvězdy.
 • Pátky třináctého.
 • Kávovar na dálkové ovládání.
 • Melatonin 5mg.
 • Volvo xc90 v8.
 • Jak dlouho trva viroza.
 • Jak poznat uživatele marihuany.
 • Sluneční brýle jihlava.
 • Rh negativní dokument.
 • Historie vozidel.
 • Opuncie poléhavá.
 • Historie vlaků.
 • Pitbike 250.
 • Akce pardubice a okolí.
 • Gelemova instagram.
 • Svatomartinské menu.
 • Dominance hemisféry.
 • Open office nebo libre office.
 • Závěs z mušlí.
 • Moderní rekonstrukce domu.
 • Modřínové obkladové palubky.
 • Sony alfa 5100.
 • The nun bombuj.
 • Glutasol.
 • Japonské posuvné dveře.
 • Plaza plzeň parkování.
 • Kdy chodit do posilovny.
 • Bazar cyklistické přilby.
 • Anafylaktický šok.
 • Komunitní centrum lhotka.
 • Ukazatele kvality vody.
 • Sebastian nemoc.
 • Vw wolfsburg adresse.
 • Říční perly účinky.
 • Kochlea ucho.
 • Grammy nominations 2018.
 • Povinnost zpřístupnit byt.
 • Svatební boty bazar.