Home

Kvalitativní výzkum bakalářská práce

Zjistěte, jak si poradit s kvalitativním výzkumem

 1. Bakalářská práce Kvalitativní výzkum: Jak děti vnímají tělesně modifikované rodiče a dospělé Vypracovala: Lenka Luxíková Vedoucí práce: Mgr. Jan Vaněk České Budějovice 201
 2. Zjistěte, jak si poradit s kvalitativním výzkumem. Neodmyslitelnou součástí většiny bakalářských a diplomových prací je praktická část, která se soustředí na určitý výzkum.Zkoumat určitou problematiku je přitom možné buď kvantitativně, nebo kvalitativně.Velice častá je také kombinace obou těchto metod, které se vzájemně mohou skvěle doplňovat
 3. Kvalitativní výzkum: uvádí zjištění ve slovní (nečíselné) podobě - více než čísla si výzkumník cení významu, který komunikuje osoba, jde o výstižný a podrobný popis, výzkumník se snaží o sblížení se zkoumanými osobami, o proniknutí do situací, se zkoumanými osobami bývá výzkumník tváří v tvář
 4. Bakalářská práce: Výzkum abstrakce a zobecnění u dětí (Lenka Špačková) Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2020 Výzkum abstrakce a zobecnění u dětí replikace výzkumu A. R. Luriji Bakalářská produktů činnosti, analýza pedagogických dokumentů, kvalitativní výzkum a historick
 5. Výzkum v diplomové práci Na začátku je téma a cíl diplomové práce. Hlavním posláním každé závěrečné práce by měla být snaha přinést ve vybrané tématu nějaké nové zjištění, důkazy či naopak vyvrátit už známé teze
 6. Jejich studium je tedy dobrou obranou proti podvodu/klamu. (Suber, 1997) Bakalářská práce je použitím správných dedukcí obvykle hodnocena velmi pozitivně. Definice kvalitativního výzkumu z pohledu jednotlivých autorů. Denzin a Lincoln (2005: 2) definují kvalitativní výzkum jako

Jak na praktickou část u bakalářské práce? Čtěte

Ke konci práce jsou uvedeny dvě kapitoly, které jsou pro práci velmi důležité. Tyto kapitoly tvoří hlavně vlastní výzkum a odpovídají nám na výzkumné otázky. Empirický kvalitativní výzkum je zaměřen na děti zrozvedených rodin a na jejich vztah s rodiči po rozvodu.Cílem práce je zjistit, jaký vztah mají dět jejich výzkumné práce. Úkolem konzultanta je pozdržet studenta v ukvapeném a neinformovaném rozhodnutí. Pro správné pochopení rozdílu v obou typech výzkumu slouží následující tabulka: Tabulka 1 - Rozdíly v přístupech kvantitativního a kvalitativního výzkumu Kvantitativní výzkum Kvalitativní výzkum Výzkumný problém musí být formulován velmi přesně. Název práce naopak může být široký, musí ale přesně vystihovat, o co půjde a musí odpovídat obsahu práce. Širší název může být také výhodnější pro snazší orientaci čtenáře, ostatně dále ho stejně upřesníme Kvantitativní a kvalitativní výzkum využijete při psaní diplomky. Provádět výzkum není nic snadného, správně sestavené dotazníky nám ho mohou usnadnit i ztížit, Zdroj: sxc.hu. 31. 1. 2019 Petra Teclová Vstoupit do diskus Kvalitativní výzkum je vhodný tehdy, když se snažíme odpovědět na otázku, kterou nelze jednoduše změřit. Nezkoumá se tedy četnost, ale příčiny jednotlivých jevů a vztahy mezi nimi. Snažíme se daný jev pochopit, poznat širší kontext

práce, (2) vedení několika desítek doktorských kolokvií umožňujících studentům doktorského studia prodiskutovat parciální výstupy svých výzkumných aktivit se svými kolegy-studenty a odborníky a (3) odborná garance Mezinárodní jarn Vzhledem k tématu práce jsem zvolila kvalitativní výzkumnou metodu polostrukturovaného rozhovoru se sociálními pracovnicemi tohoto oddělení. Definuji zde cíl praktické þásti, který spoíval v ověření základní položené výzkumné otázky práce, která zní: Co je nezbytné k prošetření v rodin Práce se zabývá problematikou generací baby boomers, X a Y a jejich preferencemi v oblasti zaměstnaneckých výhod. Součástí práce je kvalitativní výzkum zaměřený na tyto preference jednotlivých generací. Klíþová slova zaměstnanecké výhody, baby boomers, generace X, generace

Vyhledáván

Kvalitativní výzkum, zpracování kvalitativních dat, kódování Cesta k cíli . bakalářská práce diplomová práce kombinované studium - kvalitativní výzkum kroky výzkumu Pokud studujete kombinované studium, pracujete a máte třeba i děti, bývá to náročná situace. Většinou jste přepracovaná a máte toho plné zuby Bakalářská práce. Diplomová práce. Při tomto typu výzkumu se mohou použít i kombinace jiných metod jako například - kvalitativní metody, analýzy, pozorování, porovnávání a jiné. Jak se případové studie dělí a jaký je mezi nimi rozdíl Obecná struktura závěrečné práce. Kvalitativní výzkum zřídka pracuje s tak přesnými hypotézami jako kvantitativní výzkum. 2.5. Omezení a vymezení studie. Omezení studie jsou dána faktory, které mohou ovlivnit výsledek výzkumu, ale nejsou kontrolovány výzkumníkem. Obvykle závisí na tom, jak dobře je navržen.

PPT - Metodologie Kinantropologie PowerPoint Presentation

marketingovÝ vÝzkum spokojenosti zÁkaznÍkŮ marketing research of customer satisfaction diplomovÁ prÁce master's thesis autor prÁce bc. kateŘina vÁŇovÁ author vedoucÍ prÁce doc. phdr. iveta ŠimberovÁ, ph.d. supervisor brno 201 Kvalitativní výzkum se provádí pomocí delšího a intenzivního kontaktu s jedincem či skupinou. Nejdůležitější techniky kvalitativního dotazování jsou: strukturovaný otevřený rozhovor, rozhovor s návodem, neformální rozhovor, fenomenologický rozhovor, narativní rozhovor, epizodické interview a skupinová diskuse

Výzkum v diplomové práci VŠpráce

Součástí bakalářské nebo diplomové práce je často vlastní výzkum. Obvykle se rozlišují dva výzkumné přístupy, které lze zvolit, a to kvantitativní a kvalitativní. Oba jsou dosti odlišné, používají jiné metody a přinášejí do výzkumu specifické výhody a nevýhody práce, přicházely většinou až na třetím místě v pořadí. A na cestu a krajinu, které ztělesňují celou kvalifikační práci, mnohdy ani nepřišla řeč Nevyčíslitelné porozumění: kvalitativní výzkum online sociálních sítí Studie se zabývá kvalitativním - a především pak etnografickým - výzkumem nových médií a konkrétně především online sociálních sítí

Kvantitativní a kvalitativní výzkumné přístupy SeminarkyZa

 1. KVALITATIVNÍ VÝZKUM PSYCHICKÝCH STAVŮ FLOW U HUDEBNÍKŮ Bakalářská práce Obor psychologie Praha 2016 Vedoucí bakalářské práce: Vypracoval: Mgr. Radka High Marek Vodika. Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Kvalitativní výzkum psychických stavů flow u.
 2. Bakalářská práce Výzkum vnímání retro znaek 1.2 Kvantitativní a kvalitativní výzkum Kvantitativní výzkum trhu se zabývá výzkumem realizovaných prvků nákupního chování. Jevy, které zjišťujeme pomocí kvantitativního výzkumu, jsou přesn
 3. práce je v empirické þásti představen kvalitativní výzkum, který je zaměřen na to, nakolik jsou vztahy a vazby s rodinami a partnery þeských vojáků ovlivněny úastí na zahraniních vojenských misích. Výzkum je založen na hloubkových individuálních rozhovorech s vojáky a s odborníky. Celkově bylo zapojeno 14 respondentů
 4. Bakalářská práce se zabývá vlivem prostředí a komunikace na pacienty s Alzheimerovou chorobou. V teoretické þásti je popisována Alzheimerova choroba, její klinický obraz, diagnostika, léba a ošetřovatelské přístupy. V praktické þásti je použit kvalitativní výzkum formou kazuistiky
 5. Kvalitativní výzkum probíhal formou strukturovaného rozhovoru s managementem organizace. Kvantitativní výzkum probíhal dotazníkovým šetřením se zaměstnanci organizace. Pomocí dat získaných při dotazníkovém šetření byly ověřeny hypotézy práce. V závěru práce je uvedeno celé její zhodnocení. Klíþová slova
 6. Akční výzkum je forma aplikovaného výzkumu v sociálních vědách. Usiluje o změnu, není hodnotově neutrální a má politické konotace (Hendl, 2005). Je považován za důležitý prostředek změn v sociální realitě. Výzkumník v akčním výzkumu má rovnocenné postavení s aktéry výzkumu
 7. Text diplomové práce je tvořen kombinací narativního vyprávění asistentky pedagoga Lenky, školní anamnézy a osobní výpovědi Pavla a odborné literatury. Pro empirické šetření byl zvolen kvalitativní výzkum, který umožňuje detailní pohled do zkoumaného problému. Metodou výzkumného šetření byl narativní rozhovor

Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se skládá ze čtyř kapitol. V první kapitole teoretické části jsem popsala autismus zvolila kvalitativní výzkum, konkrétně techniku polostrukturovaného rozhovoru s rodiči a osobami pečujícími o dítě s tímto postižením. Tato bakalářská práce se zabývá uplatňováním konceptu aktivního stárnutí v domov Výzkum bude zamřen ja k na názory seniorů, tak pracovníků, kteří se urþitým způsobem Ke zkoumání konceptu aktivního stárnutí v domovech pro seniory využívám kvalitativní přístup, který umožňuje získat komplexní obraz.

Tato bakalářská práce se zabývá publicitou značky Kofola a výstupem jsou výsledky kvali-tativního výzkumu vnímání značky a analýza vybraných medií. V teoretické části práce se zaměřím na vysvětlení pojmů - značka, publicita, mediální analý-za a kvalitativní výzkum Málková, J. Marketingový výzkum nákupního chování spotřebitelů balených vod. Bakalářská práce. Brno: PEF MENDELU v Brně, 2011. Bakalářská práce je zaměřena na analýzu nákupního chování spotřebitelů na trhu balených vod v kraji Vysočina v České republice. Zjišťuje preference spo

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané

Empirický výzkum spočívá v získání terénních dat (dat získaných ve třídě, škole, rodině, klubu a pod.) Kvalitativní výzkum. Studium produktů činnosti žáka - písemné a grafické práce žáků. Bakalářská práce. Kvalitativní výzkum rituálů ukládání dětí ke spánku. Qualitative research rituals saving children to sleep. Anotac ; Úprava vzorků pro paleomagnetický a rock magnetický výzkum 11 Paleomagnetický výzkum 11 Výzkum magnetických vlastností hornin 12 Další magnetické metody 12. Kvalitativní fázová. Závěrečné práce - metodika. Metodika závěrečné práce odráží přístup autora k řešení zadaného tématu, orientaci v základních výzkumných metodách a schopnost adekvátní volby sady metod vzhledem k charakteru sledovaných jevů a volbě cílů Nabízíme profesionální zpracování podkladů pro Vaše práce. Zpracováváme podklady pro diplomové, bakalářské nebo seminární práce. Náš tým zkušených zpracovatelů tvoří celek pokrývající desítky studijních okruhů Bakalářská práce Experenciální pedagogický program vysokohorské turistiky zacílený na konstruktivní řešení konfliktních situací se zaměřuje na analýzu konfliktních situací v náročných podmínkách, konkrétně na kurzu.

Výzkumný problém a nejčastější nedostatky při jeho formulac

Bakalářská práce se věnuje tematice tradičního i elektronického podvádění na vysokých školách. Podobný výzkum se rozhodli zrealizovat na základě staršího dotazníku (Klein et al., 2007) v letech 2011 a 2012 čeští výzkumníci (Preiss, Nohavová & Stuchlíková 2012) na humanitně. Bakalářské práce mohou být koncipovány jako metodické nebo výzkumné (základní kvantitativní nebo kvalitativní výzkum). Metodická práce. Součástí praktické části bude návrh metodického konceptu pro možné využití v praxi. Součástí bude bazální výzkumná sonda,. Bakalářská práce na téma Navázání kontaktu matky s novorozencem po fyziologickém porodu a porodu císařským řezem má dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část kvalitativní výzkum pomocí rozhovorů. ANNOTATION Surname and name: Miková Pavl Jazyk práce: Czech Abstrakt: Cílem bakalářské práce bylo uskutečnit kvalitativní výzkum týkající se odlišných přístupů lidí při plnění úkolů a dosahování cílů a na základě jeho výsledků doporučit optimální přístup k vedení a řízení pracovníků

Kvantitativní a kvalitativní výzkum využijete při psaní

 1. Závěrečné práce Bakalářské a magisterské práce Vypracování závěrečné (bakalářské nebo diplomové) práce je jednou z nejdůležitějších součástí studia, jíž prokazujete schopnost samostatného myšlení a analýzy problémů
 2. bakalářská práce diplomová práce rešerše příprava výzkumu kombinované studium - kvalitativní výzkum Před mnoha lety jsem začala tvořit rešerše. Od té doby rešerše dělám, buď pro klienty nebo i sama pro sebe. Rešerše vnímám jako velmi užitečného (ale ne vždy doceněného) pomocníka
 3. Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracoval/a jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem v práci neporušil/a autorská práva (ve smyslu zákona þ. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejícíc
 4. kvalitativní výzkum a mediální etnografie by měly sehrávat jednu z klíčových rolí v rámci induktivního výzkumu probíhajícího v kontextu odehrávající se sociotechnické změny. V závěru text shrnuje některé předběžné závěry plynoucí z několika kvalitativní

Tento výzkum vznikl z důvodu, že mě teorie attachmentu velmi zaujala v období, kdy jsem vybírala téma své bakalářské práce. Věděla jsem, že chci dělat kvalitativní výzkum, týkající se vztahů a vztahových vazeb u závislých lidí. Během svých stáží v různých zařízeníc Bakalářská práce prosím kdo může, poraďte. Být tedy tebou, tak použiji do výzkumu kvalitativní výzkum zaměřený na ty rozhovory a abys měla práci ještě kvalitnější, tak třeba by se hodila k těm rozhovorům i metoda pozorování - stačilo bys, aby ses účastnila přímo hodiny toho marketingu na nějaké škole a tu. Bakalářská práce má prokázat schopnost studenta pracovat s informačními zdroji, provést rešerši stávajících poznatků v daném oboru a aplikovat tyto poznatky na praktické příklady. zvoleného výzkumu - kvalitativní nebo kvantitativní výzkum BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR Michal Řezníček VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR doc. Ing. Vladimír Chaluý, CSc., MBA BRNO 2016. Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2015/2016 Kvalitativní výzkum se dále dělí na dvě základní techniky. 1

Bakalářská práce se zabývá problémy začínajících učitelů, tedy učitelů na začátku Pro kvalitativní výzkum je typické, že účastníků je nižší počet, přinášejí ovšem hlubší poznání zkoumaných jevů (Švaříček a Šeďová, 2007, s. 211-212).. Cílem práce bylo porovnání hygienických požadavkŧ na prostory a provoz, a také podmínek pro vzdělávací aktivity v dětské skupině þi mateřské škole. Ke zpracování výzkumné þásti této práce byl zvolen kvalitativní výzkum pomocí pozorování a polostrukturovaného rozhovoru

Závěrečné práce Vážení studenti, v následujících dokumentech jsou shrnuty náležitosti k realizování závěrečných prací (ZP), věnujte jim proto svou bedlivou pozornost Bakalářská práce se zabývá integrací dítěte s autismem do běţné základní školy. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. První část popisuje současné pojetí klasifikačního rozdělení kvalitativní výzkum, rozhovory s rodiči, s jejich dětmi s poruchou autistického spektra. Konkrétněj Cílem diplomové práce je zmapování problematiky páchání vražd ženami, které jsou pod vlivem alkoholu. Teoretická část shrnuje to podstatné, co bylo o uvedených oblastech dosud zjištěno a publikováno. Praktická část se zaměřuje na kvalitativní výzkum pomocí metody analýzy soudních spisů Typ práce: Bakalářská práce: Vedoucí práce: Chytková, Zuzana: Oponenti práce: Pašmik, Jaroslav: Jazyk práce: Česky: Abstrakt: Práce se zaměřuje na použití sociálně marketingových kampaní pro řešení problému znečištění jednorázovým plastem. V teoretické části popisuje práce současnou produkci plastů a situaci.

Nevyčíslitelné porozumění: kvalitativní výzkum online 137-15 Bakalářská práce se snaží přiblížit tomu, jakou zkušenost s vlastní žárlivostí mají ženy, které jsou společně s partnerem součástí swingers komunity. Teoretická část je zaměřená kvalitativní výzkum, jehož data byla získána s použitím polo strukturovaného rozhovor Tato bakalářská práce se zabývá aktuálními rozdíly sportovních prostředí ženského fotbalu, jejich strukturou, organizací a specifiky ve dvou vybraných zemích - Spojených státech amerických (dále jen Spojené státy) a ýeské republice 5. Úprava bakalářské práce. Bakalářská práce se musí řídit pokyny z Opatření děkana č. 37/2017 v článku 8. Bakalářská práce se tiskne po jedné straně papíru. Při psaní se vychází z ČSN 016910 Dokumentace - Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory budou studenti schopni projektovat kvantitativní i kvalitativní výzkum, budou se dobře zprávy, bakalářská práce jako forma výzkumné zprávy. 10. Etika v decké práce a výzkumu - etické principy pedagogického výzkumu, etické vdecké práce a praxe,.

Jak provést kvalitativní výzkum — SeminárkyBezPráce

Práce se zabývá analýzou značky Milka. Pro potřebu analýzy byly použity 3 výzkumné metody: kvantitativní výzkum ve formě dotazníkového šetření, kvalitativní výzkum ve formě hloubkového rozhovoru se Senior Brand Manažerkou značky a analýza konkrétní marketingové kampaně Cíl a metodika bakalářské práce Bakalářská práce je dělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá popisem základních pojmů a odborných výrazů, termínů nalezených v použité literatuře, která se daným tématem zabývají. Praktickou část tvoří dotazníkové šetření, jeho 8. Kvalitativní výzkum a jeho hlavní techniky - hloubkové rozhovory, focus groups. 9. Testování statistických hypotéz. Základní pojmy, bodové a intervalové odhady, závislost na rozsahu výběru. 10. Analýza asociace - kategoriální i kardinální proměnné, regresní analýza. 11

Všechny práce, které jsem vždycky psala, byly na téma, které jsem dostala zadané a možnost svobodné volby tématu je pro mě spíš problémem než výhodou. Napadlo mě tedy se zde s vámi pokusit poradit. V praktické části bych měla zpracovat kvalitativní výzkum kancelář: bud. C/C.415 Arna Nováka 1 . telefon: 549 49 6521: e‑mail metoda, základní škola, kvalitativní výzkum Keywords teaching, teaching method, alternative teaching method, classic teaching method, elementary school, qualitative research Bibliografický záznam BERANOVÁ, Andrea. Alternativní vyučovací metody matematiky na základní škole: bakalářská práce

Video: BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU V ROZVODU Social

BAKALÁSKÁ PRÁCE - Univerzita Karlov

 1. Lze se zaměřit na akademický sociologický výzkum, ale i na aplikovaný výzkum (trhu, veřejného mínění). Bc. práce je ukázkou, zda student zvládl základy oboru. Nepředpokládá se znalost pokročilých metod analýzy ale pro úspěch je nezbytná solidní znalost metod a technik vyučovaných v bc. studiu
 2. Bakalářská práce na téma: Edukace pacientů o aplikaci DMD terapie při léčbě roztroušené sklerózy poukazuje na edukační proces pacienta, jeho efektivitu a součást léčebného procesu. Práce je rozčleněna do dvou hlavních částí - současný stav problematiky a výzkumná část
 3. Neuf : bakalářská práce / Martina Pečeňová ; vedoucí práce Michael Martinek ; oponent práce Alois Křišťan Pečeňová, Martina ( Autor diplomové práce nebo disertace )
 4. Poznámky: [1] Kvantitativní výzkum je zaměřen na ověřování teorií/hypotéz (nevylučuje náhodné objevení nových jevů/vztahů). Kvalitativní výzkum se zabývá odhalováním dosud nepopsaných jevů a jeho cílem je nová teorie/hypotéza. Teoretická práce je syntézou (nikoliv kompilací) nejnovějších teoretických a empirických zjištění dosud takto nezpracovaných
 5. Informační list - bakalářská práce 1 název práce BIM v památkové praxi, možnosti a výzvy - kvalitativní výzkum současného stavu autor Monika Zikmundová vedoucí Jindřich Hodač, Ing. Ph.D. oponent Hana Synková, PhDr., Ph.D. (Fakulta filozofická Univerzity Pardubice) obhajoba 29. června 2017 Fakulta stavební, ČVUT v Praze.

Kvalitativní výzkum, zpracování kvalitativních dat

4. Údaj o typu diplomové práce (bakalářská diplomová práce, magisterská diplomová práce) 5. Jméno autora diplomové práce 6. Studijní obor 7. Jméno vedoucího diplomové páce Poslech hudby v autě a vliv hudby na kvalitu řízení - kvantitativní i kvalitativní výzkum. PhDr. Marian Šidlo Friedl, Ph.D Kvalitativní výzkum se o d kvantitativního nepřekva pivě liší právě v tom, že pracuje nikoli s číselným popisem rea lity, ale s analýzou význ amů . Z abývá se tedy právě tím. kvalitní život, mnohdy kvalitn ější než d říve. Podkladem této práce je studium odborných text ů, analýza odborných dokument ů, p římá desetiletá praxe autora práce se závislými klienty v ústavní lé čbě závislostí a kvalitativní výzkum. V první část nebývá zvykem základní výzkum), dalším hodnoticím kritériem kvality práce se stává schopnost použití vhodných výzkumných metod a syntézy získaných poznatků. Bakalářská práce má dvě části, které by měly být vyvážené, a to ať jde o praktickou nebo výzkumnou bakalářskou práci

Kazuistika jako metoda výzkumu v závěrečných pracích

 1. Bakalářská práce s menším rozsahem než 30 stran je již nepřijatelná, pokud se nejedná pouze o komentář k nějakému jinému dílu, např. hudební kompozici, obrazu, soše, výstavě atd
 2. Kvalitativní výzkum.....45 3.8.3. Smíšený výzkum - metodologická triangulace..47 3.9. Spolehlivost a přesnost dat dy vědecké práce, stejně tak jako i tradiční mnohokrát osvědčené a prově-řené metody vědecké práce nezaručí, že při jejich použití máme ve vědecké.
 3. kvalitativní výzkum a mediální etnografie by měly sehrávat jednu z klíčových rolí v rámci induktivního výzkumu probíhajícího v kontextu odehrávající se sociotechnické změny
 4. Závěr práce představuje shrnutí písemné práce, popis k čemu se dospělo. Obsahuje podněty využití práce pro teorii, výzkum i v praxi, nastiňuje limity (rezervy práce). Je vhodné si znamenat podněty a formulace pro závěr již v průběhu psaní práce. Finální verze se tvoří po napsání celé práce
 5. Spolupráce rodiny a základní školy speciální a její význam : bakalářská práce / Kristýna Kučerová ; vedoucí práce Marie Ortová ; oponent práce Jitka Zimová Kučerová, Kristýna ( Autor diplomové práce nebo disertace )
 6. marketingovÝ vÝzkum (pro firmu, organizaci, aktuÁlnÍ zadanÝ problÉm) marketing research (for company, organisation, topical assigned problem) bakalÁŘskÁ prÁce bachelor's thesis autor prÁce andrea kovÁČovÁ author vedoucÍ prÁce ing. jiŘÍ koleŇÁk, ph.d. supervisor brno 201
 7. Šablona prezentace pro obhajobu diplomové práce 1. Název diplomové práce<br />Jméno autora práce<br />Jméno vedoucího a oponenta práce<br />logo školy<br />pozor na ochranné zóny<br /> 2

Jak přípravná práce, která se odráží v prvních kapitolách práce, tak samotný výzkum a jeho interpretace splňují rámec práce diplomové, nikoliv bakalářské - sám přitom přiznávám, že některé části výzkumu a jeho interpretace jsem nebyl schopen odborně kontrolovat a při psaní tohoto posudku jsem se musel. Kódování je v sociologii termín, kterým se nejčastěji rozumí postup přiřazování kódů kvalitativním údajům získaným při empirickém výzkumu. Kódy mohou mít podobu čísel, písmen nebo určitých značek, v kvalitativní analýze pak podobu zejména slov či slovních spojení. V kvantitativním výzkumu jsou kódy číselné hodnoty proměnných (věk, příjem) Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Horová PLZEŇ 2018 . Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a všechny použité zdroje jsem uvedla v seznamu použitých zdrojů o Bakalářská práce = řemeslo (aplikace do IT praxe, případně teoretická rešerše v imaginární roli IT konzultanta), o Diplomová práce = inženýrské nebo aplikovaně vědecké dílo. • Jak si zvolit téma? Málokdo má od počátku jasnou představu o vhodném tématu, které ve své kvalifikační práci bude řešit

Struktura závěrečné práce - MUNI SPOR

Bakalářská práce se zabývá problematikou nízkoteplotních vlastností a oxidační stability motorové nafty. Nízkoteplotní vlastnosti patří mezi základní kvalitativní charakteristiky motorové nafty a mají zásadní vliv na správný chod motoru při nízkých teplotách, tedy v zimním, případně přechodovém období 4.1 Rozsah kvalifikační práce Bakalářská práce musí vycházet minimálně z 20 titulů odborné literatury včetně relevantních zdrojů (např. články z odborných periodik, zákony, normy, elektronické monografie a další). Rozsah bakalářské práce činí 50-70 stran (tzn. 1/3 teoretická část, 2/3 výzkumná část) Bakalářská práce: Obsah předmětu: 1. Zpracování bakalářské práce (dotace 0/0) Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. 377 s. ISBN 978-80-7367-313-. CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu.. kvalitativní výzkum - např. otevřené kódování (tzn. data budou přepsány, např. bakalářská práce. Závěrečná písemná zpráva z výzkumu • souhrn výsledků má podobou závěrečné zprávy Práce s odborný pojmy. Nepoužívat

Kvalitativní výzkum pracuje s malým souborem respondentů bez nároku na statistickou reprezentativnost. Používá metody, jako jsou hloubkové individuální rozhovory, skupinové rozhovory, pozorování, obsahová analýza apod. Normostrana je definována jako 1800 znaků (včetně mezer), bakalářská práce tedy musí obsahovat 72. Bakalářská práce se zabývá tématem aktivního otcovství v České republice. Záměrem práce je popsat postoje aktérů rodinné politiky a diskutovat možnosti další kvalitativní výzkum, jehož respondenty budou aktéři zkoumané problematiky. V rámci toho bude provedena i analýza aktérů a bude proveden vhled do vývoje. bakalářská práce struktura práce práce teoretická práce teoreticko-empirická • kvalitativní výzkum • kvantitativní výzkum • práce typu projektu 11 PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D. 201 hypotéz; kvalitativní výzkum bude většinou vyžadovat podrobnější informace o zjištěných jevech, jejich příklady apod., a jejich provázání s poznatky získanými bakalářská práce pak minimálně 20 zdrojů, z toho nejméně 3 zahraniční (slovenské zdroje nejsou považovány za zahraniční)

Marketingový Výzkum Spokojenosti Zákazník

Bakalářská práce pojednává o mechanismech zvládání stresu matek propuštěných z vězení. Teoretická část práce popisuje pojem stres, mechanismy zvládání stresu a postpenitenciární péči. Výzkumné šetření přináší zkušenosti čtyř matek, které si prošly výkonem trestu odnětí 4.1. Kvalitativní výzkum. Specializace: Sociální antropologie a kvalitativní výzkum Magisterská práce: Žitá epilepsie: management nemoci a vtělené vědění . 2012-2017: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Mediální studia Bakalářská práce: Jím, tedy jsem: konstrukce identity foodbloger bakalářská : 2015 : Paleta Ivo: Interakční styl učitele: bakalářská : 2015 : Szűcs Jana Dívčí válka aneb Šikana na středních školách: bakalářská : 2015 : Ščišľaková Veronika: Drogy jako fenomén vybraných subkultur: bakalářská : 2015 : Bednářová Barbora: Specifika výchovy dětí v náhradní rodinné péči. Bakalářská práce se zabývá agresí v partnerských vztazích a s tím související terapií párů, u kterých se agresivní chování vyskytuje. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Úvodní část se věnuje přehledu jednotlivých forem agrese, které se objevují mezi partnery Cílem bakalářské práce je komplexní pohled na problematiku uplatnění zdravotnických záchranářů, absolventů Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení (FBMI ČVUT) v Praze, na trhu práce. Výsledky, které výzkum přinesl jsou takové, že většina absolventů se neuplatňuje na zdravotnické.

Nejdřív jsem plánovala udělat kvalitativní výzkum založený na rozhovorech se ženami, které takovéto fotografie zveřejňují. Nakonec jsme však s vedoucím práce došli k závěru, že bude lepší kvantitativní výzkum, u kterého účastníci vyplňují například dotazníky a je potřeba více respondentů Bakalářská práce: Název anglicky: Bachelor's Thesis. Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (10 kreditů) (1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže) Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0; kombinovaná, 0/ Bakalářská práce se zabývá spokojenosti zákazníků ýPZP. Cílem práce bylo provést marketingový průzkum a na základě spokojenosti stávajících klientů doporuit, jak získat nové klienty a udržet spokojenost souasných. V teoretické þásti bylo řešeno téma marketingového výzkumu a spokojenosti zákazníků 10. Kvantitativní a kvalitativní výzkum trhu 11. Segmentace spotřebních trhů, typologie spotřebitelů 12. Výzkum amrketingové komunikace Marketing hotelových služeb (bakalářka) Bakalářská práce, jejíž cílem je nastínění významu a nezbytnosti marketingu v oblasti hotelových služeb. Autorem je Bc Práce předpokládá kvalitativní výzkum etnografického typu, tj. opakovaný pobyt studenta ve sledované komunitě a sběr dat pomocí pozorování a rozhovorů. Evaluace programu environmentální výchovy , v rámci práce si student zvolí program environmentální výchovy určený pro libovolnou věkovou skupinu

Bakalářská práce je věnována fenoménu loutky v þeské lidové kultuře. K výběru tohoto tématu mě přivedlo několik zásadních motivů. Loutka doprovází þlověka již od Termínem kvalitativní výzkum rozumíme jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistickýc Bakalářská práce jako forma výzkumné zprávy -126-Otázky a úkoly ke studiu -128-Použitá literatura -129-Etika vědecké práce a výzkumu -130-Návrh etických pravidel pro český pedagogický výzkum -130-Otázky a úkoly ke studiu -133-Použitá literatura -134

Výzkum byl prováděn pomocí agregovaných mentálních map vzniklých z dotazníkového šetření, které proběhlo v rámci jiné kvalifikační práce. Bakalářská práce zjišťuje, do jaké míry se u percepce povodňového rizika obyvateli projevuje jejich pohlaví, věk, místo bydliště nebo vzdělání 117-0317/02 - Bakalářská práce (bp) Garantující katedra: Cílem předmětu je úspěšné vypracování bakalářské práce v souladu s vypsanými tématy. Povinná literatura: LIŠKA, Václav. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha. Předmět Bakalářská práce II (KTS / BP2) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KTS / BP2 - Bakalářská práce II, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) Kvalitativní výzkum. Základníteorie, metody a aplikace. dílo bez uvedení pramenů -toto. Bakalářské a diplomové práce Bakalářská práce. Průvodce po bakalářské práci; Úprava bakalářské práce - česky (pdf) Úprava bakalářské práce - anglicky (pdf) Šablona pro sazbu v LaTeXu (zip) Šablona pro sazbu ve Wordu.

Diplomová práce a její obhajoba se klasifikuje známkami výborně - velmi dobře - dobře - neprospěl (hodnotí se jak odevzdaný text diplomové práce - viz předběžná klasifikace v posudku práce, tak reakce studenta na připomínky v obou posudcích a v event. následné diskuzi) Práce si klade za cíl demonstrovat kulturní univerzalitu a diverzitu, v souladu s tezemi Bernarda Ugeux (2001/2007), na příkladu vybraných řeholních řádů a kongregací v České republice. Pojednává o kultuře, ve smyslu kulturních univerzálií a specifik, prezentuje kulturu čtyř ženských řeholních řádů a kongregací.

Kvalitativní rozhovory - polostrukturované a

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola popisuje marketing, marketingový výzkum a jeho postupnou realizaci. Dále také metody marketingového výzkumu pracovní spokojenost a motivaci. V druhé kapitole je krátká charakteristika společnosti 117-0423/01 - Bakalářská práce (BP) Garantující katedra: LIŠKA, Václav. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. Praha: Professional Publishing, 2008. 93 s. ISBN 978-80-86946-64-1. ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha. Bakalářská práce - rady - Maminky a tatínkové diskutují na webu Rodina.cz. Přidejte do diskuze své rady a zkušenosti Přečtěte si rady a zkušenosti na téma bakalářská práce - jak začít.Odevzdání mám nejvyšší čas začít psát.. jenže já si vůbec nevím rady. Studuji humanitní Kateřina Prášilová, bakalářská práce: Fenomén prarodin: prarodiče intenzivně pečující o vnoučata (scopingová studie) (2020) Petra Pruden, bakalářská práce: Ambivalence stárnutí v urbánním prostředí a koncepce Age-friendly Cities (2019) Lenka Marešová, bakalářská práce: Čtvrtý věk a jeho věkové vymezení pro osoby žijící na území České republiky (2016

 • Žitné otruby.
 • Narodni ustav dusevniho zdravi.
 • Hasak hornbach.
 • Tetanie a drogy.
 • Neonka jikry.
 • Zateplení dveří.
 • Pelmeně se zelím.
 • Plošina na schody pro vozíčkáře cena.
 • Jak udělat patinu na kov.
 • Nejlepší péče o oční okolí.
 • Favi kamenné obchody.
 • Rakvičky pradávný recept.
 • Grouper fish.
 • Celé těhotenství kluk pak holka.
 • Farming simulator 2019 download free.
 • Česko německá hranice.
 • Lufthansa jidlo.
 • Prodam zasnubni prsten.
 • Jenny fairy podpatky.
 • Diarrhea česky.
 • Postmodern jukebox all about that bass 2015 european cast version.
 • 8 dpo bolest podbrisku.
 • Štěrbiny pro přívod vzduchu.
 • Nerozbitne rc letadlo.
 • Planet sushi andel.
 • Dveřní kování antik.
 • Flora jižní afriky.
 • Tvarohový koláč z 1 kg tvarohu.
 • Laserová tiskárna dělá pruhy.
 • Je vidět mars.
 • Prodejna svítidel praha 5.
 • 3d blu ray filmy.
 • Výpočet rychlosti pádu kalkulačka.
 • Teplota koupele.
 • Hermes.de tracking.
 • Pizza kolín mates.
 • Lithiové autobaterie.
 • Nora domov loutek pdf.
 • Agro moniliová spála.
 • Čerte čerte čertíku.
 • Svatý antonín patron.