Home

Neinvestiční dlouhodobý majetek

To, co je pevně spojeno s budovou, je také investiční, ale je to součástí budovy. Pak je nehmotný dlouhodobý majetek, který přesáhne za kus hodnotu 60 000 Kč. Dále lze tvořit soubory, ale jen z věcí, které mají samostatné technickoekonomické určení, jinými slovy jeden majetek bez druhého nelze použít, nefunguje Dlouhodobý majetek (zkráceně DM) je majetek, který je používán po dobu delší jednoho roku, postupně se opotřebovává.Vstupní cena DM nehraje při zařazování roli. Hranice 60 000Kč u DNM a 40 000Kč u DHM je důležitá až kvůli počítání odpisů (zákon o dani z příjmů)

Dlouhodobý majetek směrnice: 65,54 kB: Priloha 1_Predpokladane doby pouzivani majetku: 22,32 kB: Priloha č. 2_Pokyn pro zarazeni stavby nebo pozemku do majetkové a účetní evidence: 40,93 kB: Priloha č 3_ Pokyn pro zarazeni DHM nebo DNM do majetkové a účetní evidence: 50,83 k Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví dosahuje mnohem širšího rozsahu než hmotný majetek definovaný v daňových zákonech. Z pohledu účetnictví je dlouhodobý hmotný majetek vymezen zejména v ustanoveních § 19 odst. 7 a 8, § 24 až § 30 zákona o účetnictví (dále jen ZoÚ), v ustanoveních § 7 a § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., pro podnikatele a v Českém.

Investiční a neinvestiční majetek DAUC

Dlouhodobý nehmotný majetek. Jedná se o majetek, který v podstatě nelze uchopit. Za dlouhodobý nehmotný majetek se považují uvedené majetkové položky s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Rozumí se jím například: předměty z práv průmyslového vlastnictví (vynálezy, ochranné známky Dlouhodobý majetek má dlouhodobý účetní vliv Účtující podnikatel zakoupí dva stejné automobily - každý za 300 000 Kč - přičemž první hodlá ihned prodat se ziskem někam do zahraničí , zatímco druhý si ponechá pro vlastní potřeby jako firemní vozidlo Drobný hmotný majetek str. 3 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO která by měla být rozhodně delší než 1 rok, neboť již ze samotného označení dlouhodobý plyne, že doba použitelnosti je delší než 1 rok. Pokud by-chom zvolili odpisy pouze na 1 rok či méně, zpo-chybnili bychom účetní hledisko dlouhodobosti

Poskytnutí dotace na dlouhodobý hmotný majetek (dále jen DHM) se bude účtovat v souladu s Českým účetním standardem č. 017 - Zúčtovací vztahy a § 47 odst. 5 Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. Účtování dotac Hmotný dlouhodobý majetek a) odpisovaný (sk. 02) budova, haly a stavby - bez ohledu na PC; SMV a soubory movitých věcí - ÚJ si sama stanoví, zda pořízený majetek zařadí do dlouhodobého majetku, drobného majetku nebo ho zaúčtuje přímo do nákladů, doba užívání delší než 1 ro investiční majetek je dlouhodobého charakteru (doba používání je delší než 1 rok) členíme jej na: hmotný investiční majetek, nehmotný investiční majetek, finanční investice Hmotný investiční majetek HIM - doba životnosti delší než 1 rok cena vyšší než 40 000 Kč vždy sem patří budovy a pozemky odpisovaný (budovy, stroje, zařízení, dopr. prostř. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výdaje na dodavatelské pořízení hmotných nezastupitelných nezuživatelných věcí ( § 499 a 500 občanského zákoníku), jejichž ocenění je 40 tisíc Kč nebo nižší a doba použitelnosti v organizaci delší než jeden rok [ § 14 odst. 6 věta první a § 49 písm 3. Drobný dlouhodobý hmotný majetek má dobu použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cena je 7 000 Kč - 40 000 Kč. Majetek je veden na účtech dle účtové osnovy pro neziskové organizace. Eviduje se v elektronické knize Majetek neodepisovaný. 4

Dlouhodobý majetek - Wikipedi

 1. 1. FAP od dodavatele. 2 200 000 Kč. 042 Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 / 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321. 2. Příslib dotace ze SR. 1 100 000 Kč. 378 Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378 / 346 Účet 346 - Dotace ze státního rozpočtu (Pasivní) 346. 3. Příjem dotace ze S
 2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Hodnotová hranice pro vykazování majetku. Následující příspěvek se zabývá kritériem hodnotové hranice pro vykazování majetku jakožto majetku dlouhodobého hmotného či nehmotného, a to zejména podle právní úpravy vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 3. Neinvestiční část prací by měla být účtována 511/321. Do neinvestiční části patří údržba zeleně, výsadba stromů a dalších rostlin a veškeré terénní úpravy, při nichž nevzniká stavba. Pokud je v rámci akce pořizován drobný dlouhodobý majetek, účtuje se běžným způsobem 558/321 a 028/088
 4. Dlouhodobý hmotný majetek - investiční Dlouhodobý hmotný majetek. samostatné movité věci, případně soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40.000 Kč a provozně-technická funkce delší než rok; budovy, byty, nebytové prostory a stavb
 5. Majetek (od míti, přechodník maje) je to, co člověk nebo instituce má čili vlastní.Majetek je souhrn veškerých statků, se kterými daný vlastník (fyzická nebo právnická osoba) může volně nakládat a kterými také ručí za své případné závazky
 6. Pro dlouhodobý drobný majetek (DDHM a DDNM) lze od roku 2001 vybrat způsob Pouze účetní odpis.Pro jednotlivé druhy nehmotného majetku je možné nastavit způsoby odpisu na NM audiovizuální, NM software, výzkum, vývoj, NM zřizovací výdaje, NM ostatní, NM individuální a NM individuální denní, které zároveň pevně nastaví dobu odpisování podle platné legislativy

* Drobný dlouhodobý majetek Doba použitelnosti více než 1 rok, pořizovací cena méně než 40 000 Kč. Například: tabule, lavice, kopírka, počítač atd. Podnik se sám rozhodne, zda takový majetek zařadí do oběžného majetku nebo do dlouhodobého majetku. Drobný dlouhodobý majetek je náročnější na evidenci Nehmotný dlouhodobý majetek Co je dlouhodobý nehmotný majetek. Zjednodušeně řečeno jde o zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva nebo jiný majetek podle zákona o účetnictví, pro který platí, že byl nabyt úplatně, přeměnou, darováním, zděděním nebo vytvořen vlastní činností, zároveň je jeho vstupní cena vyšší. 1) Hmotný investiční majetek 2) Nehmotný investiční majetek 3) Finanční majetek. Hmotný investiční majetek - zahrnuje nemovitý, tj. majetek pevně spojený se zemí pevným základem (pozemky, stavby, budovy), a movitý majetek, tj. ostatní předměty s vyšší pořizovací cenou, než je hranice stanovená zákonem Investiční majetek je dlouhodobého charakteru (doba používání je delší než 1 rok) členíme jej na: hmotný investiční majetek, nehmotný investiční majetek, finanční investice Hmotný investiční majetek a) HIM - doba životnosti delší než 1 rok cena vyšší než 40 000 Kč vždy sem patří budovy a pozemky odpisovaný (budovy, stroje, zařízení, dopr. prostř.

Vzor směrnice k dlouhodobému majetku Zlínský kra

Re: majetek investiční x dlouhodobý Pro dnešní dlouhodobý majetek bylo dříve užíváno pojmenování investiční.Takže je to jedna a ta samá věc jen s jiným názvem.Zákon o účetnictví zná už jen pojem dlouhodobý majetek Naopak metodický pokyn D-300 vyjmenovává v komentáři k příloze 1 zákona o dani z příjmů majetek, který je považován za technické vybavení a vždy je nedílnou součástí stavebních děl. Jedná se například o: rozvody elektroinstalace, nástropná svítidla, topení, klozety, vany, umyvadla, dřezy, baterie, kuchyňské sporáky dlouhodobý hmotný movitý majetek s pořizovací hodnotou nad 40 tis. Kč/ks, nekotvený pevně k zemi I např. lavičky, herní prvky pro děti, odpadkové koše, altán, pergola, pískoviště, kompostér, krmítko pro ptáky, zahradní nábytek, truhlíky, květináče, nádrž na dešťovou vod 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výdaje na dodavatelské pořízení hmotných nezastupitelných nezuživatelných věcí (§ 499 a 500 občanského zákoníku), jejichž ocenění je 40 tisíc Kč nebo nižší a doba použitelnosti v organizaci delší než jeden rok [§ 14 odst. 6 věta první a § 49 písm

Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví a daních - Portál

Dobrý den, pro možnost vytvoření objednávky (abychom mohli odhadnout náklad tisku) jsme vložili nabídku nové publikace. Vaše včasná objednávka by nám velmi pomohla. Publikace Dlouhodobý majetek... 2021 je aktualizovaná a rozšířená a je již připravena k tisku. K rozesílání by měla být od 1.1.2021 Jako dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) vymezuje § 6 vyhláąky č. 500/2002 Sb. (Vyhláąka) dále uvedené poloľky za podmínky, ľe doba jejich pouľitelnosti je deląí neľ jeden rok, od výąe ocenění určené účetní jednotkou (vyjma goodwillu) při splnění daląích podmínek (zejména dodrľení principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku) Nemovitý majetek (anglicky Immovable property) je označení pro majetek svázaný se zemí, tedy který nelze nijak přemístit.Z pohledu majetku firmy je nemovitý majetek součástí dlouhodobého hmotného majetku.. Co patří do nemovitého majetku? Do nemovitého majetku patří vše, co je pevně svázáno se zemí (nebo s územím apod.) Dlouhodobý majetek, odpisování, opravné položky k dlouhodobému majetku (k vyhlášce Č. 41012009 Sb.) Dlouhodobý nehmotný majetek - účet 013 a 019 Majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a zároveň z cenou vyšší než 60.000,- Kč. Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje technické zhodnocení DNM, jehož.

Dlouhodobý majetek - ekonomie Studijni-svet

Investiční majetek. investiční majetek je dlouhodobého charakteru (doba používání je delší než 1 rok) členíme jej na: hmotný investiční majetek, nehmotný investiční majetek, finanční investice Hmotný investiční majetek HIM - doba životnosti delší než 1 rok cena vyšší než 40 000 Kč vždy sem patří budovy a pozemky odpisovaný (budovy, stroje, zařízení. 12. drobný dlouhodobý majetek str. 31 13. právo stavby str. 32 14. věcná břemena str. 33 15. členské příspěvky str. 35 16. pokladna s rozpočtovou skladbou str. 37 2321 - Přijaté neinvestiční dary 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrad

019 Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 019 / 346 Dotace ze státního rozpočtu na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - VÚD VÚD = Vnitřní účetní doklad 346 / 041 Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 04 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 000,00 3611 5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu 30 000,00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 3612 5154 Elektrická energie 85 000,00 3612 5155 Pevná paliva 75 000,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb.

Kategorie drobný dlouhodobý hmotný majetek dnes již z legislativního hlediska neexistuje, prakticky zanikla k 31. 12. 2002. Přesto není vyloučeno, že se v účetnictví některých firem dosud může vyskytovat (konkrétně nejspíš na účtu 029 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek, resp. na účtu 089 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku). Jednalo by se. [1] Jedná se zpravidla o neinvestiční výdaje v případě, kdy cena za pořízení věci nebo souboru hmotných movitých věcí nepřekročí 40 000 Kč (limit pro dlouhodobý hmotný majetek), resp. 60 000 Kč (limit pro dlouhodobý nehmotný majetek, např. software) a doba použitelnosti není delší než 1 rok. Soubor hmotných movitých věcí, je definován v § 24 odst. 4 zákona. Jako Dlouhodobý hmotný majetek pak od 40 000 Kč výše. Může to pro vás být vodítko, jak si vnitřní směrnicí upravit částky, od kterých budete dlouhodobý majetek evidovat. Podle legislativy o účetnictví by měl být respektován princip významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Eva Beránkov Neinvestiční výdaje zařazené do kapitol rozpočtu: Stroje a zařízení, Hardware a vybavení, Materiál, Drobný nehmotný majetek a Nákup služeb. Pro projekty této výzvy platí, že část celkových způsobilých výdajů projektů bude vykazována formou paušálních nákladů VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software 240 790,00 240 790,00 Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 39 651,80 6 026,00 45 677,8

Neinvestiční 1. Osobní náklady Míra podpory dle regionální mapy podpory X X 2. Nájem pozemků a budov X X 3. Služby poradců, expertů,studie Max. 5 mil. Kč X 4. Ostatní výdaje neinvestiční Podporav režimu de minimis X X Investiční 5. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek X X Pro podporovanou aktivitu Datová centr Znamená to tedy, ľe pokud nebude technika dosahovat hodnoty 40 000 Kč, zařadíte ji na účet drobný hmotný dlouhodobý majetek, tj. na účet 028 a u programu, pokud nedosáhne hodnoty 60 000 Kč, tak jej zařadíte do kategorie drobný nehmotný dlouhodobý majetek, tj na účet 018

Mašková J.: Náklady na výzkum a vývoj pořízené z neinvestiční dotace během několika účetních období a následně vytvořený dlouhodobý nehmotný majetek vlastní činností. Kortanová N.: Dlouhodobý hmotný majetek. 50. výročí SÚ ČR. Poutník L.: Specifika vykazování dlouhodobého nehmotného majetk Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Pro rozlišení na investiční a neinvestiční výdaj nejsou rozhodující limity dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, tedy 40.000 Kč (60.000 Kč), ale úvodní zatřídění výdajů do příslušné položky 0 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 97 000,00 97 000,00 3900 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 29 770,00 29 764,00 3900 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 23 270,00 23 262,94 3900 5164 Nájemné - 3 500,00 3 500,0 Neinvestiční transfery fyzickým osobám 150 000,00 150 000,00 Neinvestiční transfery spolkům 290 000,00 290 000,00 Bytové hospodářství (3612) 4 000 000,00 4 000 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 130 000,00 130 000,00 Nákup materiálu 80 000,00 80 000,00 Studená voda 300 000,00 300 000,00 Teplo 200 000,00 200 000,0

Kdy zařadit investici mezi dlouhodobý majetek? - Portál POHOD

ČÚS 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. 5240 - Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím (např. peněžní a věcná ocenění dle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb.) 5311 - Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 40 000,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 45 000,00 40 000,00 3412 5151 Studená voda 25 000,00 15 000,00 3412 5154 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 3412 5171 Opravy a udržování 100 000,00 50 000,0 Tabulka MU 20 Dlouhodobý majetek vč. nedokončeného majetku (ř. 1 až 28 Rozvahy) Neinvestiční dotace na výzkum a vývoj byla poskytnuta ve výši 2 055 mil. Kč (32 % celkových NEI. 6 ÚVOD M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav  Dlouhodobý nehmotný majetek  Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  Software  Ocenitelná práva  Povolenky na emise a preferenční limity  Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7 986,00 7 986,00 Z důvodu, že tyto náklady jsou vynaloženy k výstavbě rezidenční a komerčních prostorů, tj. bude pronajímáno, jak neplátcům DPH, tak plátcům DPH), tak se bude jednat o dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností, kde dochází k fikci dodání dle § 13 odst. 4 písm. b)

0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 29 000,00 29 000,00  0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 65 400,00 65 400,00  0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 240 000,00 240 000,00  0000 Bez ODPA 2 933 000,00 4 856 930,00 4 856 859,40 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 384 100,00 384 100,00 384 046,76 41 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 36 345,40 12 013,20 48 358,60 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokonþený a po izovaný dlouhodobý majetek Vedle drobného majetku jsme z grantu pořídili i dlouhodobý hmotný majetek za cca 125 tis. Kč. Vše bylo plně hrazeno z grantu a v souladu se smlouvou. Daňově by měl mít dlouhodobý majetek nulovou hodnotu, nebudeme z něj uplatňovat žádné odpisy, protože byl plně hrazen z grantu

Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Znalecký posudek v cenách obvyklých nebo tržní ocenění, byl-li z dotace uhrazen použitý dlouhodobý (investiční) majetek Popis realizace projektu vč. dodržování časového harmonogramu Popište stručně postup realizace projektu, obsahové i časové plnění jednotlivých kroků a aktivit, které vedly k dosažení cíle projektu A.Dlouhodobý majetek celkem ř.2+10 +21+29 0001 617 701,52 644 927,03 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 až 9 0002 14 509,59 19 318,97 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0003 2.Software 013 0004 5 699,65 10 326,78 3.Ocenitelná práva 014 0005 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0006 8 809,94 8 571,7 § 6113, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Kurzové rozdíly ve výdajích Studená voda ORJ - 0 3399-5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3399-5175 Pohoštění (vítání - důchodci) + vánoční stromek + KODUS 3511-5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 6171-5909 Ostastní neinvestiční výdaje j.n. 6402-5364 Vratka za volby 3113-5336 Průtokový transfer pro ZŠ - UZ 103533063 - Evroý podí

Ostatní neinvestiční výdaje Drobný dlouhodobý hmotný majetek Traktorek - nákup stroje Příspěvek Mikroregion Uničovsko Příspěvek - Hry bez hranic Poplatky a daně Splátka úvěru Úvěr DPB částka v Kč Podpora inviduální bytové výstavby Příjmy z prodeje pozemků - stavební parcely Využívání a zneškodňování komun. Nezpůsobilé náklady - neinvestiční přímé CELKEM 0.01 CELKEM 0.02 CELKEM 0.03 Nezpůsobilé náklady/výdaje, které jsou přiřaditelné k projektu (jsou vyvolané projektem), avšak nejsou náklady způsobilými v rámci dotačního titulu (není na tyto náklady poskytována dotace) Movitý majetek dlouhodobý, soubor majetku dle.

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 28 000,00 25 000,00 18 577,99 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 648 802,00 3 782 802,00 2 933 517,69 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 2 740 000,00 534 Převody vlastním fondům 2 740 000,00 5361 Nákup kolků 3 000,00 6 000,00 3 800,00. Majetek KEO-W 1.11.207 / Ucmaj Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 24 513,40 0,00 24 513,40 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 152 677 162,27 0,00 152 677 162,27 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 2 757 818,60 0,00 2 757 818,60 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 9 445,00 9 445,0 54205137 OI - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 139.800,00 Kč 2. 18 Spr 150/2019 ze dne 29. 1. 2019 - Převod prostředků s parametrem OI - vystavení certifikátů 54205169 OI - Nákup ostatních služeb -6.000,00 Kč 54205168 OI - Služby zpracování dat 6.000,00 Kč 3. 18 Spr 202/2019 ze dne 7. 2. 2019 - Zapojení NNV na OV

2.2.2 Neinvestiční náklady 23 3. Přehled o peněžních výnosech a nákladech 25 4. Vývoj fondů veřejné vysoké školy 28 5. Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace 30 5.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 30 5.2 Dlouhodobý hmotný majetek 30 5.3 Dlouhodobý finanční majetek 31 5.4 Zásoby 31 5.5 Pohledávky 3 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 03.06.2020 14h51m30s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 4/ 5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 68 400,00 68 400,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavb Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol. 220 000,00 220 000,00 6 850 000,00Silnice (2212) 1 450 000,00 0,00 8 300 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 Nákup materiálu 300 000,00 300 000,00 Konzultační,poradenské a právní služby 50 000,00 50 000,00 Nákup ostatních služeb 850 000,00 850 000,0 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Opravy a udržování Služby elektronických komunikací Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 158,000 157,675 99,79% 5171 Opravy a udržování - 257,000 236,241 91,92% 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 90,000 90,000 100,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 441 000,00 2 769 900,00 2 765 602,65 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 2 139 300,00 1 189 600,00 1 189 525,04 0000 3723 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11 829 500,00 11 813 400,00 11 813 334,9 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obc 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7000,00 37999,00 37823,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 8000,00 47000,00 42 164,00 5139 Nákup materiálu j.n. 57000,00 79478,00 56481,40 5151 Studená voda 7000,00 17500,00 17355,0

 • Kulaté razítko online.
 • Volejbalové turnaje smíšených družstev 2017.
 • Jakub michálek manželka.
 • Obezita v čr 2017.
 • Vonné svíčky air wick.
 • Nábytek pro nemocnice.
 • Nehoda na bobové dráze.
 • Pec pod sněžkou sníh kamera.
 • Embraer legacy 600.
 • Stredni skola klatovy.
 • Zjištění konfigurace pc online.
 • W5 impregnační přípravek.
 • Neoznačená křižovatka.
 • Icom jindřichův hradec.
 • Samolepky na auto brno.
 • Nové auto do 300 tisíc 2017.
 • Grafická karta pci express bazar.
 • Kódový zámek na dveře.
 • Polyterpeny.
 • Slovesa 7. třída.
 • 1000 forint.
 • Letadlo fokker 100.
 • Zákon o zbraních 2018 pdf.
 • Nejlepší aplikace android 2016.
 • Výlet pripjat.
 • Dovolená s dětmi v čr all inclusive.
 • Polypy v nose operace.
 • Přenos dat mezi telefony huawei.
 • Gynekologie praha 8 kobylisy.
 • Jak obnovit obchod play.
 • Helium do balonků slevomat.
 • Www doctrina cz.
 • Kostka rubika 2x2x2 metoda ortega.
 • Albatros media sleva.
 • Detske kolo 18.
 • Obaly na sešity rozměry.
 • Cimrman mp3 ulozto.
 • Sainte croix du verdon.
 • Dvojzásuvka.
 • Merino oblečení pro děti bazar.
 • Letní scéna pražský hrad.