Home

Látka která vede elektrický proud

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje.Stejnojmenná fyzikální veličina, obvykle označovaná I, a její jednotka je ampér (A), vyjadřuje množství elektrického náboje prošlého za jednotku času daným průřezem.. V úvahách se často používá dohodnutý směr toku proudu, který je od kladného pólu zdroje přes spotřebič k zápornému pólu. Elektrický proud v pevných látkách. To, jestli pevná látka po připojení na el. zdroj povede el. proud (vodič) nebo ne (izolant), závisí na její struktuře. Vodiče (kovy) mají krystalickou mřížku, která je složena z kladných iontů kovů Elektrický proud v polovodičích Polovodič. látky s větším měrný odporem než vodiče ale menší než izolanty; s rostoucí teplotou měrný odpor klesá(odpor také), na rozdíl od kovů, u kterých s rostoucí teplotou měrný odpor roste -> polovodiče vedou proud po zahřát 3) El. vodiče a izolanty ELEKTRICKÉ VODIČE A IZOLANTY Elektrický vodič je látka, která vede elektrický proud.Musí obsahovat volné částice s elektrickým nábojem, většinou volné elektrony, nebo volné kladné či záporné ionty (kovy, tuha, roztoky a taveniny některých látek, plynné látky za určitých podmínek). Pomocí mikroskopů bylo zjištěno, že částice kovu.

Po zapnutí rychlovarné konvice se spirála, která je umístěna na dně průchodem el. proudu zahřívá. Od ní je pak ohřívána voda. Tj. el. proud má . tepelné . účinky. Elektrický proud procházející vláknem žárovky . vlákno velmi zahřeje, to pak začne zářit. Tj. el. proud má také . světelné účinky. El. proud má tak tvořeny látkami, které vedou elektrický proud (tj. tedy obsahují volné nosiče elektrického náboje). Že obvodem prochází elektrický proud, poznáme např. podle toho, že žárovka zapojena do obvodu svítí, zvonek zvoní, ručka amperometru se vychýlí. Elektrický vodič - např. měděný drát, tuha, stříbr

Ukážeme si, že elektrický proud vede mj. také látka zvaná grafit, kterou najdeme v obyčejných tužkách. Grafit vede velmi dobře elektrický proud a v praxi má díky tomu široké využití (foto: Svoboda Myslím že chlorid sodný elektrický proud nevede jako všechny minerály. Chlorid sodný ve vodě je však elektrolyt a ten el. proud vede. Naftalen je látka která se ve vodě sice rozpouští, ale nedisociuje, pokud se nedisociuje, nevznikají kationty a anionty a tím pádem to není elektrolyt a tím pádem nevede roztok el. proud Jak se nazývá látka, která vede elektrický proud? Vodič elektrického proudu. Jak se nazývá látka, která nevede elektrický proud? Elektrický izolant. Jak označujeme fyzikální jev, kdy při velmi nízkých teplotách (-273 °C), některé látky nekladou při průchodu elektrického proudu vůbec žádný odpor? Supravodivost Elektrický potenciál. Elektrický potenciál ¤ v bodě x je roven podílu práce, která se vykoná při přenesení náboje q z místa s nulovým potenciálem do místa x, a tohoto náboje.. V okolí bodového náboje ubývá elektrický potenciál se vzdáleností jako konst./r, viz obr.1. obr. 1: Velikost intenzity elektrického pole E a el. potenciál j kolem bodového náboje.

Elektrický proud - Wikipedi

 1. Elektrický proud jako děj a jako veličina - zápis do sešitu. A) Elektrický proud jako děj. Elektrický proud je uspořádaný pohyb elektricky nabitých částic. podmínky vzniku: přítomnost volných částic s elektrickým nábojem; vytvoření a udržení elektrického pole v látce (elektrický zdroj
 2. Elektrický izolant = látka, která nevede elektrický proud Vodné roztoky - vedou elektrický proud - např. voda + sůl, pot Vzduch - za určitých podmínek vede elektrický proud - např. BLESK (= jiskrový výboj) - bleskosvody Zahřívání elektrického vodiče při průchodu el. proudu - prochází-li vodičem elektrický.
 3. Elektrický izolant neboli nevodič je látka, která nevede elektrický proud.Elektrický izolant neobsahuje volné částice s elektrickým nábojem, nebo je obsahuje v zanedbatelném množství.Zamezuje průtoku elektrického proudu mezi vodiči, které mají rozdílný elektrický potenciál
 4. látka, která vede elektrický proud za určitých podmínek. látka, která nevede elektrický proud. zadat heslo pro úpravu . Dejte si tento test na vlastní stránky/blog Dejte si tento test na vlastní stránky/blog URL adresa testu: Kód do stránek (zkopírujte do HTML kódu tam, kde chcete zobrazit test
 5. Tyto částice postupují vodičem (podobně jako voda potrubím). Vodič = látka, která vede elektrický proud (kovy, kyselina, ionizovaný vzduch ). Vodič musí obsahovat volné částice s nábojem (kov - e -, kapalina a plyn - ionty)

elektrolyt - látka, která v roztaveném stavu nebo ve vodném roztoku vede elektrický proud a při elektrolýze podléhá rozkladu elektroda - kousek kovu nebo grafitu (vodivého materiálu) ponořeného do roztoku elektrolyt VODIČE A IZOLANTY Vodič je látka, která dobře vede elektrický proud = elektricky vodivé látky Vodiče jsou například kovy (železo, měď, olovo, hliník), tuha. Vysvětli pojem izolant. Elektrické izolanty jsou látky, které nevedou elektrický proud, říkáme o nich, že jsou elektricky nevodivé

Elektrický proud v látkách - Sweb

Elektrický proud v látkách (v polovodičích, kapalinách a

Polovodič - je látka, která za určitých okolností (zvýšená teplota) vede el. proud a jindy nevede křemík Si, germánium Ge, selen Se polovodiče typu P a N PN přechod základem elektronických součástek (dioda, tranzistor) moderní polovodiče využívají nanotechnologi Elektrický izolant je látka , která nevede elektrický proud . Elektrický izolant neobsahuje volné cástice s elektrickým nábojem , nebo je obsahuje v zanedbatelném množství.Zamezuje prutoku elektrického proudu mezi vodici, které mají rozdílný elektrický potenciál Vodič = látka, která vede elektrický proud (kovy, kyselina, ionizovaný vzduch ). Jednoduchá opověď, jde o stříbro. Stříbro je nejlepší vodič tepla i elektřiny a je zároveň i nejreflexnější ze všech prvků. SPIŠSKÁ NOVÁ VES: Vodič prerušil dodávku elektriny pre mesto > Která ze znaöek pattí kovúm? Al C Mg O He Fe PI) S Au - pevná látka Sedé barvy, vede elektrický proud a teplo, kujné, magnetické, málo odolné vúöi korozi, teplota tání 15380C . vede elektrický proud a teplo, je odolná vùöi korozi ( na vzduch Elektrický vodič je látka, která vede elektrický proud.Elektrický vodič musí obsahovat volné částice s elektrickým nábojem, nejčastěji elektrony, případně kladné nebo záporné ionty.Lze také definovat jako látka s rezistivitou pohybující se mezi 10 −6 a 10 −8 Ωm.. V elektrotechnice se slovem vodič také rozumí vodivý drát, kabel, pásek nebo lanko, které se.

3) El. vodiče a izolanty :: Fyzika-sud

je kapalina, která vede elektrický proud jsou to vodné roztoky solí, kyselin a zásad napñ, kuchyñské soli - NaCl (chlorid sodný, vodný roztok skalice modré - CUS04 (síran mëd'natý), roztok kyseliny sírové., elektrický proud v elektrolytech je tvoYen usmërnëným pohybem kationtü a aniont Elektrický proud v plynech (výboj) je uspořádán pohyb volných iontů a elektronů. Jen ionizovaný plyn vede elektrický proud. Ionizační energie je nejmenší možná energie, která je potřebná k ionizaci plynu (na rozbití neutrálního atomu na ionty a elektrony) Ionizační energie: m = hmotnost částice, v = rychlost částice Proč vede voda elektrický proud. Koupání za bouřky může být životu nebezpečné. Upozorňuje na to facebooková verze portálu Naše voda, podle které je jedinou vodou, která není vodičem elektrického proudu, voda destilovaná. Ta se ale běžněv přírodě nevyskytuje Vodič je slovo, které se užívá ve více významech: . elektrický vodič - látka, která vede elektrický proud. vodič (elektrotechnický výrobek) - drát nebo pásek z vodivého materiálu, kabel atd. k elektrotechnickému použití tepelný vodič - látka, která dobře vede teplo; osoba, která někoho nebo něco vodí: vodič loutky - loutkohere

Fyzikální pokus: Elektrický proud z tužky Matfyz

 1. o je to elektrický proud Elektrický proud je usměrněný pohyb volných částic s elektrickým nábojem!! U kovů je to pohyb volných elektronů Ve vodných roztocích solí nebo kyselin to jsou volné kationty a anionty. Obr. 123/2.31 Volné částice se začnou všechny ihned pohybovat v elektrickém poli, protože na n
 2. Elektrický vodič je látka, která vede elektrický proud. Elektrický vodič musí obsahovat volné částice s elektrickým nábojem , nejčastěji elektrony , příp. kladné nebo záporné ionty
 3. Ukážeme si, že elektrický proud vede mj. také látka zvaná grafit, kterou najdeme v obyčejných tužkách. Pro náš pokus budeme potřebovat papír, obyčejnou tužku (my jsme použili versatilku se silnou tuhou), devítivoltovou baterii a LED diodu
 4. Voda není nekov, ale sloučenina. Navíc čistá voda (destilovaná) elektrický proud nevede. Aby vedla elektrický proud musí v ní být rozpuštěné ionty (takže voda z kaluže nebo vodovodu už elektrický proud vede)
 5. ZŠ Zlín, Nová cesta 268, Štípa. Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 10231947
 6. eralizova ná (již zmínil kol
 7. To, jestli pevná látka po připojení na elektrický zdroj povede elektrický proud nebo ne, závisí na její struktuře. Elektrický vodič je látka, která vede elektrický proud. Elektrický vodič musí obsahovat volné částice s elektrickým nábojem, nejčastěji elektrony, příp. kladné nebo záporné ionty

Proč chlorid sodný vede elektrický proud a naftalen ne

Elektrický vodič je látka, která vede elektrický proud. Elektrický vodič musí obsahovat volné částice s elektrickým nábojem, nejčastěji elektrony, příp. kladné nebo záporné ionty. Elektrický izolant je látka, která nevede elektrický proud Vyber z následujících látek (benzín, ethanol, glycerol, voda), která má největší hustotu ( tj. dřevěný špalík by v této kapalině měl nejmenší ponor). Skupenská přeměna, při které se kapalné skupenství mění v plynné. Látka, která nevede elektrický proud (př.: pevná kuchyňská sůl, křída) se nazývá:.

Proč některé látky vedou elektrický proud a jiné n

 1. Ovšem změníme-li podmínky, změní se mnohé. Jednoduchý příklad. Za normálních podmínek se destilovaná voda chová jako dielektrikum (látka téměř nevodivá), ale během zatmění slunce se chová jako elektrolyt (látka, která vede elektrický proud). Podmínky se změnily - a máme zde nový výsledek
 2. • Elektrický vodič je látka, která vede elektrický proud. Elektrický vodič musí obsahovat volné částices elektrickým nábojem, nejčastěji elektrony, příp. kladné nebo záporné ionty. Lze také definovat jako látka s rezistivitoupohybující se mezi 10-6 a 10-8 Ωm. • V elektrotechnice se slovem vodič také rozumí vodiv

Cu-Zn ( ) článek má , , takže Elektrochemická řada kovů (Becketova, nejznámější prvky) Kov ( ) Li K Ca Na Al Zn Cr Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Pt Au -3,04 -2,93 -2,87 -2,71 -1,66 -0,76 -0,74 -0,44 -0,25 -0,13 -0,13 0 0,16 0,79 0,8 1,19 1,52 Studentovo minimum - GNB - Elektrický náboj - Elektrické pole elektrický potenciál. Elektrický vodič látka, která obsahuje volně pohyblivé nabité částice (elektrony, ionty) kovy, roztoky solí (elektrolyty), ionizovaný plyn V elektrickém poli je pohyb volných nabitých částic usměrněn. Elektrický izolant látka, která neobsahuje volně pohyblivé nabité částice papír, plast, sklo, suché dřevo 33_Elektrosko Elektrický odpor. Všechny součástky mají tzv. elektrický odpor. Je to fyzikální veličina, která určuje, jak dobře daná látka vede elektrický proud. Značka: R. Základní jednotka: Ω (ohm) (a samozřejmě kΩ, mΩ, MΩ atd.) Odpor si můžeme představit jako překážku v řece (řeka - elektický proud, proud volných. Molekula vody se chová jako elektrický dipól. Mechanismus vedení elektrického proudu V samotném elektrolytu (ionty + rozpouštědlo) existuje pouze nahodilý tepelný pohyb částic. Pokud k elektrolytu přivedeme vnější zdroj napětí, prochází jím elektrický proud (uspořádaný pohyb částic) hojnější forma čistého uhlíku na zemi je grafit, je to lehká, vrstevnatá pevná látka, která dobře vede elektrický proud (obr. 2a). V podmínkách vysokých tlaků a teplot uhlík tvoří diamant, což je nejpevnější přírodní látka na zemi, atomy uhlíku jsou zde přítomny v tetrahedrálním uspořádání (Obr. 2b)

16. Vede elektrický proud destilovaná voda?Proč? 17. Jak se nazývá vodivý roztok, který vede elektrický proud? 18. Co musíme udělat, aby destilovaná voda vedla elektrický proud? 19. Co musí v elektrolytu vzniknout, aby roztok vedl elektrický proud? 20. Co vede elektrický proud ve vodném rotoku? 11.a) látka musí být vodiče Elektrický polovodič - vede náboj -proud výrazně méně než vodič, vodivost roste s teplotou, např. polokovy: křemík, germanium; a z nich polovodičové součástky. Elektrický nevodič = izolant - látka, která nevede náboj -proud vůbec, používá se jako izolace, ochrana proti el. proudu, např. plast, skl

Na základě principů známých již mnoho let se vědci pokoušejí o revoluční způsob pohonu lodí, o MHD motor. Hned na začátku je zapotřebí ujasnit, že zkratka MHD neznamená v tomto případě městskou hromadnou dopravu, ale magnetohydrodynamický pohon. Abychom snadněji pochopili jeho princip, je nezbytné zastavit se u fyziky, nahlédnout v učebnici do stat Pokud nějaký roztok totiž vede elektrický proud, znamená to, že v něm jsou nabité částice, tedy ionty vzniklé obvykle elektrolytickou disociací. Pokud rozpustíme ve vodě kuchyňskou sůl (což je chlorid sodný) a změříme jeho vodivost, zjistíme, že roztok vede elektrický proud Katoda - je elektroda, na které probíhá redukce (látka přijímá elektrony), za normálních okolností (pokud je elektroda ve vnější části obvodu mimo zdroj) platí, že katoda je záporná který vede proud se nazývá elektrolyt, celý děj pak elektrolýza Pokud kapalina obsahuje ionty vede elektrický proud Elektrický odpor je převrácená hodnota elektrické vodivosti G, která má jednotku siemens (S). Měrná elektrická vodivost γ je převrácená hodnota měrného elektrického odporu a její jednotkou je S.m.mm-2. Hodnoty měrné elektrické vodivosti pro některé kovy jsou uvedeny v tab. 4.1

- je látka tvořená z atomů, které mají stejné protonové číslo. Indikátor - je látka , která mění svou barvu v přítomností určitých iontů nebo jiných látek. Například, lakmus má červenou barvu v roztoku kyseliny a modrou v roztoku louhu. Ionty - částice nesoucí elektrický náboj Elektrický proud do jisté míry připomíná tok vody v potrubí. V obou případech je potřebná energie, která udržuje proudění - proud vody udržuje například čerpadlo a elektrický proud baterie nebo zásuvka elektrického rozvodu. Elektrony samozřejmě neproudí vodičem tak jako voda potrubím, ale jsou tu jisté podobnosti Elektrický proud - jev . Elektrický proud (název jevu) = usměrněný tok částic (nejčastěji e-). Částice jsou tlačeny silou elektrického pole. Tyto částice postupují vodičem (podobně jako voda potrubím). Vodič = látka, která vede elektrický proud (kovy, kyselina, ionizovaný vzduch ) Kyselina Zásada H2O OH- H3O+ H2O HS- S-2 NH4+ NH3 Elektrolytická disociace: štěpení látek ve vodném roztoku na ionty u sloučenin s iontovou a polární vazbou disociační stupeň a: a = počet disociovaných molekul počet všech molekul v roztoku elektrolyt obsahuje ionty - vede elektrický proud Rozdělení elektrolytů: Silné. Elektrický proud v plynech je tvořen usměrněným pohybem volných iontů a elektronů Poznali jsme tří příklady vedení elektrického proudu ve vzduchu nebo v plynech: jiskrový elektrický výboj, elektrický oblouk a elektrický výboj ve zředěných plynech 2. Vysvětli, co je to: elektrický vodič - látka, která vede elektrický.

Video: Elektrický proud jako děj a jako veličina - zápis do

Elektrický izolant - Wikipedi

Lithium. Stříbřitě lesklá látka (chemická značka Li), která patří do skupiny alkalických kovů. Jedná se o velmi lehký a měkký kov s velice nízkou hustotou, který je značně reaktivní a dobře vede elektrický proud i teplo Helium má malé elektrické průrazné napětí, snadno se ionizuje a dobře vede elektrický proud. Toho se využívá při výrobě výbojek. Helium je jediná látka, která při nízkých teplotách a normálním tlaku zůstává kapalná až k teplotě absolutní nuly, pevné helium lze získat pouze za zvýšeného tlaku

Elektřina (základní znalosti) - Fyzika — testi

Za normálních podmínek je vzduch izolant. Vede elektrický proud pouze, je-li ionizován (některé molekuly se rozloží na ionty). Ionizátory (např. plamen) musí elektronům dodat energii potřebnou k jejich odtržení (H ). Současně s ionizací probíhá i děj opačný - rekombinace. 12.5.1 Voltampérová charakteristik Jakmile elektrické pole uvede volné elektrony do pohybu, říkáme, že vodičem začal procházet elektrický proud, který určitým průřezem vodiče za 1 s přenese elektrický náboj. V případě, že proud je stálý a nemění se ani převládající směr pohybu nosičů náboje, jde o tzv. stejnosměrný elektrický proud Elektrický proud v plynech - plyny jsou za běžných podmínek (20 C, 101 kPa) izolanty, protože obsahují neutrální molekuly, jejich vedení zajistíme ionizací. - ionizace - děj, při kterém vnějším zásahem docílíme uvolnění elektronů z molekuly (zbytek molekul se chová jako kladně nabité částice - kation) 1 A je elektrický proud, který prochází vodičem, jestliže jeho průřezem projde za 1 s projdou částice s celkovým elektrickým nábojem 1 C . CVI ČENÍ UČEBNICE STR 120 / U3, 4, 5 STR 124 / U1 POKUSY NA TO, CO VEDE ELEKTRICKÝ PROUD A CO NE-ZDROJ, ŽÁROVKA, SADA PŘEDMĚTŮ (KLÍČE, DRÁT, SKLO, PVC, ), VODIČE, KROKOSFORKY.

Předtím než opustí tělo, může elektrický proud procházet vnitřními strukturami a hlubšími tkáněmi těla. Elektrické popáleniny kůže, která klade velký odpor, nacházíme v místech vstupu a výstupu proudu - tzv. proudové známky, jde o příškvary kůže šedé barvy. Dále klade velký odpor kost, tudíž se objevují. Elektrický proud Děj uspořádaný pohyb částic s nábojem směr se domluvou určil podle směru pohybu kladně nabitých částic(dohodnut v době,kdy se nevědělo, látka obsahuje volné částice s nábojem(zprostředkovávají vedení proudu) která vás okouzlí

Elektřina - Jihlavsk

Žárovka nesvítí, to znamená, že destilovaná voda nevede elektrický proud 3) vodič je látka, která vede elektrický proud. 4) izolant je látka, ktará nevede elektrický proud. 5) kladné ionty jsou ty, které ztratily elektron a záporné ho zase získali. P.S. všechno se dá najít na internetu + učebnice -_- jen nebýt líný a to je v dnešní době trošu problém : elektrický proud. Sestav obvod z baterie, žárovky, vodičů, spínače a dvou krokosvorek, mezi které postupně vkládej jednotlivé látky. Látky se vkládají, když je spínač otevřen. Po uzavření obvodu spínačem žárovka svítí, pokud vložená látka je elektrický vodič. Žárovka nesvítí, pokud je látka elektrický. Lidské tělo obsahuje velmi mnoho vody, vede tedy elektrický proud. Pokud omylem spojíš dva kontakty třeba od malé elektrické baterie, dostaneš elektrickou ránu, která bolí. Při dotyku s větším napětím, než je na bateriích do běžných spotřebičů, tě může elektrický výboj popálit nebo i zabít

Elektrolýza - Rodicka

Nevodivá látka Pevná látka - Wikipedi . 2005: Latka. 2006: Kolář. 2007: Fenin ; ebonit. elektricky nevodivá černá tuhá hmota z přírodního nebo syntetického kaučuku. ebulioskopie. metoda určování molekulární hmotnosti látek ; g live video, traffic and weather in L.A., Orange and Ventura counties, plus the Inland Empire and. Magnetické pole se tvoří kolem každé částice s nábojem Q, která je v pohybu. Tzn., že magnetismus látek je dán strukturou atomů (elektrony jsou v atomu v pohybu). Magnetické pole najdeme kolem permanentního magnetu (i kolem Země) a zároveň kolem každého vodiče, kterým prochází elektrický proud vede proud jinak dobře. Veličinou charakterizující, jaký odpor klade vodič elektrickému proudu, nazýváme elektrický odpor nebo také rezistance. Odpor je definován vztahem I U R=. (9.2) Jednotkou elektrického odporu je ohm - značka Ω. Součástka, která má elektrický odpor, se nazývá rezistor a schematicky se zakresluje podl

Elektrický proud a jeho příiny Elektrický proud je uspořádaný pohyb ástic s elektrickým nábojem. ástice se uvedou do pohybu tehdy, pokud mají k dispozici cestu k místu, kde je elektricky nabitých ástic mén . Cestou může být jakákoliv látka, která obsahuje volné elektrony. Takovým látkám říkáme vodie. Elektrický proud je tím vtší, ím vtší množství nabitých. TO 3.4.1.-1 Po p řekro čení zápalného nap ětí proud v plynu a) prudce klesne. b) prudce stoupne. c) z ůstane konstantní. 3.4.2. Vedení proudu ve vakuu Samoz řejm ě i ve vakuu je elektrický proud zprost ředkován nabitými částicemi, jenže ty se ve vakuu nevyskytují. Musíme je proto dodat z jiného prost ředí Přítomné elektricky nabité částice pak způsobí, že roztok vede elektrický proud. Vzájemná mísitelnost látek Ne všechny látky, které tvoří roztoky, lze mísit v libovolných poměrech Látka, která je tvořena ze stejných atomů - např. zlata. Sloučenina Látka tvořena z různých atomů. Vlastnosti atomů a molekul Společnou vlastností částic je to, že se neustále pohybují - základní vlastností atomů a molekul je to, že jsou v neustálém neuspořádaném pohybu. Příklady pohybů: Brownův pohyb nebo difúze Př. zkus uvést příklad chemické látky, která se chová za normálních podmínek jako nevodič, ale pokud ji roztavíme, tak velmi dobře vede elektrický proud? (nápověda - k jejímu ohřívání se používají právě elektrické pece a touto taveninou protéká proud, který ji dále zahřívá. Za normálních podmínek je tat

Když elektrický proud prochází jakoukoliv látkou, která má elektrický odpor, vzniká teplo. Množství tepla závisí na rozptýlené energii Elektrický proud je řízený pohyb nabitých částic v uzavřeném elektrickém obvodu. Nabité částice se pohybují pod vlivem elektromotorické síly na sloup, jehož označení je opačné než znaménko jejich náboje. V článku je popsáno, proč cukrový roztok nevede elektrický proud, a roztok roztoku chloridu sodného Elektrický proud = usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem •částice jsou tlačeny silou elektrického pole, •tyto částice postupují vodičem (podobně jako voda potrubím), •vodič je látka, která vede elektrický proud (kovy, kyselina, ionizovaný vzduch, ). •vodič musí obsahovat volné částice s nábojem.

El. proud v kapalinác

= látka, která vede elektrický proud. př. kovy (měď, zlato, hliník,), tuha, voda se solí (= vodný roztok) vzduch se může stát za určitých podmínek vodivý - vzniká jiskrový výboj (např. blesk) při procházení elektrického proudu se vodič zahřívá (při větším proudu více ELEKTRICKÝ OBVOD SE SKLÁDÁ: . Elektrický zdroj: zásuvka, baterie, dynamo, autobaterie . Vodič: - je látka, která vede el. proud. - dobrými vodiči jsou kovy. V této prezentaci se žák seznámí s pojmem vodič, což je látka, která vede elektrický proud. Pokud vodič vystavíme účinkům elektrického pole, vznikne elektrické pole i ve vodiči. Pokud odstraníme vodič z účinků elektrického pole, dochází k takzvané elektrostatické indukci, kdy jedna část vodiče získá kladn

Elektrický proud v plynech Eduportál Techmani

Magnet a látka 6 S jakými magnety se můžete setkat a kde je získat 7 Jak vyrobit magnetem elektrický proud 44 Spojené reproduktory 47 Magnet a televizní obrazovka 48 Tajemství vířivých proudů 50 Dobře vede proud i teplo, ale je nemagnetická. Ostatní jsou z měkké oceli, n látka, která vede elektrický proud látka, která nevede elektrický proud (porcelán, sklo, plast, dřevo, papír, vzduch) neobsahuje volné částice s elektrickým nábojem. Zdroje Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 16 1. BENEŠ, Pavel, Václav PUMPR a Jiří BANÝR Jinými slovy lze mřížkovou energii definovat také jako energii, která se uvolní při vzniku \(\mathrm{1\,mol}\) iontového krystalu z iontů. Taveniny i roztoky iontových látek proto vedou elektrický proud. Ne každá iontová látka může být uvedena do stavu, kdy vede elektrický proud. Takovou výjimkou je např Elektrický proud v plynech Plyny lze za určitých podmínek také ionizovat; např. zahřátím na vysokou teplotu nebo ozářením (v podstatě čímkoliv s vysokou energií). Podobně jako u elektrolytů i v ionizovaném plynu je proud způsobený uspořádaným pohybem iontů k jednotlivým elektrodám v elektrickém poli Materiál vede elektrický proud. Ve srovnání s diamant má málo tvrdost a měkkost. Na dotek je látka kluzká a mastná. Přírodní grafit obsahuje hlinité nečistoty v objemu 12% a oxidy železa. Pro výrobu galvanických článků se používá elementární odrůda, která má vysokou elektrickou a tepelnou vodivost. Šedý.

atom - webzdarm

A naopak: čím vyšší je odpor, tím horší tělo vede elektrický proud. Odpor každého jednotlivého vodiče závisí na vlastnostech materiálu, ze kterého je vyrobena. Pro přesné vlastnosti elektrický odpor určitého materiálu byl zaveden pojem — měrný odpor (нихрома, hliník, atd.) Přitom princip možného řešení je známý už dlouho: mají jím být takzvané termoelektrické materiály, které z tepla dokáží vyrábět elektřinu. Pokud se jedna část takového materiálu zahřeje více než jiná, vznikne zároveň i rozdíl napětí a materiálem začne téct elektrický proud

Nekovy - nevedou elektrický proud (tuha je výjimka - vede elektrický proud), nevedou teplo, Příklady - síra, kyslík, dusík, chlór Polokovy - mají částečné vlastnosti kovů i nekovů, jsou křehké, nejsou kujné a elektrický proud vedou velice málo. Křemík a germanium Elektro relé revize - Motor se skládal z volně zavěšeného drátu ponořeného do nádrže rtuti. Elektro relé revize - Ve středu nádrže byl umístěn permanentní magnet. Elektro relé revize - Elektrický proud procházel drátem, drát rotující kolem magnetu pak prokazoval, že proud vytvořil kolem drátu točivé magnetické pole Jestliže je lidské tělo ponořeno do vody, která vede elektrický proud, je dráha elektrického proudu vodou ovlivněna relativní rezistivitou těla, které není homogenní, a vody. Jestliže je rezistivita vody menší než rezistivita ponořeného těla (např. ve slané vodě), velká část proudu, který by protékal vodou, jež. Zápis elektrický proud ve vodném roztoku soli je tvořen usměrněným pohybem kationtů a aniontů elektrolyt je kapalina, která obsahuje volné ionty a vede elektrický proud (jsou to především vodné roztoky solí, kyselin a zásad) katoda - záporná elektroda - jdou k ní kationty anoda - kladná elektroda - jdou k ní. Elektrický proud - uspořádaný pohyb elektricky nabitých částic - elektronů - směřuje od kladného pólu zdroje přes spotřebič k zápornému pólu zdroje značka: I jednotka: Ampér (A) elektrický vodič - látka, která dobře vede elektrický proud → kov, voda nevodiče = izolanty - látky, kterými nevede el. proud

 • Malý pasivní dům.
 • Kokon co to je.
 • Resumé vzor.
 • Poruchy řeči u dětí.
 • Ludvík zámečník.
 • Jak zjistit ochranné pásmo.
 • Jurassic park.
 • Cenkovice aktualne.
 • Augmentin na zuby.
 • Kombinace cviku.
 • Groutex pavement.
 • Posters shop.
 • David hume o normě vkusu.
 • English dictionary online.
 • Přednášky pro seniory.
 • Mast na kopřivku.
 • Macbook pro comparison.
 • Dřevěné stání pro 2 auta.
 • 40 dní půst 2019.
 • Kouzelné čtení na farmě.
 • Buldoček zdarma.
 • Koncentrovaný roztok.
 • Yamaha 125 x max 2019.
 • Hsm 4 premiera.
 • Personalizované dárky pro miminka.
 • Biolit na štěnice.
 • Kávovar na dálkové ovládání.
 • Mám hnědý jazyk.
 • Locika jedovatá koupit.
 • Ceník fotografa.
 • Clearblue test digital.
 • Návrat temného rytíře online.
 • Malarie referat.
 • Sinumerik 840d návod.
 • Protipořezové návleky.
 • Aplikace skener.
 • Cyklus krizovka.
 • Pc emoji.
 • Praha staré město mapa.
 • Vaapad lightsaber form.
 • Sony alfa 5100.